Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Latva-Kyyny, Marjo

OSAAMISEN JOHTAMINEN YRITYKSEN KASVUPOLULLA Case Metsähoitoyhdistys Lakeus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman ja Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Kasvun kautta yrityksissä haetaan uusia liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia ja varmistetaan tulevaisuuden kilpailukykyä. Näin on ollut myös Metsänhoitoyhdistys Lakeudessa, joka on perustettu useamman pienen metsänhoitoyhdistyksen yhteenliittymisen kautta vuonna 2004. Lisäfuusioita Metsänhoitoyhdistys Lakeudessa on ollut vuosina 2016 ja 2017.
Tärkeä tekijä yrityksen menestymiselle on se, miten osaamisen johtamisessa onnistutaan. Tänä päivänä, tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa yrityksen kilpailukyky perustuu yrityksen osaamiseen, joka syntyy yrityksen henkilöstön osaamisen kautta. Osaamisen johtamisen avulla hyödynnetään ja kehitetään tätä osaamista. Näin ollen osaamisen johtaminen on merkittävässä asemassa yrityksen menestyksen näkökulmasta.
Tässä työssä tarkasteltiin osaamisen johtamista Metsänhoitoyhdistys Lakeuden eri fuusiotilanteissa hyödyntäen Viitalan (2002) väitöskirjassaan esille tuomia osaamisen johtamisen ulottuvuuksia, joita ovat oppimisen suuntaaminen, oppimisprosessin tukeminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen ja esimerkillä johtaminen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Haastattelut tehtiin henkilöille, jotka ovat olleet mukana kaikissa Metsänhoitoyhdistys Lakeuden fuusiotilanteissa. Näitä henkilöitä on yhteensä seitsemän. Lisäksi haastateltiin organisaation nykyistä johtajaa.
Fuusiot koettiin hyväksi asiaksi, sillä aika oli ajanut yksittäisten pienten yhdistysten ohi. Suuri työ ensimmäisen fuusion jälkeen jouduttiin tekemään toimintajärjestelmien yhtenäistämiseksi, mikä kuitenkin oli välttämätöntä yhdistyksen osaamisen näkökulmasta. Yhtenäinen toimintajärjestelmä mahdollistaa osaamisen jakamisen. Organisaation kasvu on myös mahdollistanut osaamisen ja toimenkuvien kehittämisen. Kehittymisen kautta on syntynyt erityisasiantuntijapaikkoja, jolloin on voitu laajentaa yhdistyksen palvelutarjontaa ja sitä kautta parantaa yhdistyksen kilpailukykyä. Jatkossa yhdistyksessä panostetaan myyntiosaamisen kehittämiseen.

Avainsanat:
Osaaminen, osaamisen johtaminen, kasvu
© Tritonia 2014-2019