Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Laukkanen, Jessica

Pk-verkkokauppayrityksen kansainvälistymisen kriittiset menestystekijät Euroopan markkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Digitalisaation myötä sähköisen kaupankäynnin osuus yritysten liiketoiminnasta on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Digitalisoituminen on myös helpottanut yritysten liiketoiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille. Yhä useampi kuluttaja ostaa tuotteita tai palveluita verkkokaupoista myös oman kotimaansa ulkopuolelta. Euroopan markkinat tarjoavat monia mahdollisuuksia pienten ja keskisuurten verkkokauppayritysten kansainvälistymiselle, erityisesti Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden myötä. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa pk-verkkokauppayrityksen kansainvälistymisen kriittisiä menestystekijöitä Euroopan markkinoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sellaisia pk-verkkokauppayrityksiä, joiden tarjonta koostuu digitaalisista tuotteista tai palveluista.

Pk-verkkokauppayritysten kansainvälistymisen kriittisiä menestystekijöitä Euroopan markkinoilla selvitetään tutkimuksessa kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla, tässä tapauksessa integroivan kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Verkkokaupan kansainvälistymisstrategian laadintaa tarkastellaan kolmen kansainvälistymisstrategian peruspilarin, tuote-, hinta- ja markkinointistrategian, valossa. Euroopan markkinoiden erityispiirteitä ja mahdollisuuksia pk-verkkokauppayrityksille tarkastellaan tutkimuksessa erityisesti Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden näkökulmasta.

Integroivan kirjallisuuskatsauksen pohjalta on luotu kriittisten menestystekijöiden malli Euroopan markkinoilla kansainvälistymään pyrkivälle pk-verkkokauppayritykselle. Kriittisten menestystekijöiden mallissa huomataan pk-verkkokaupan kansainvälistymisen menestymisen pohjautuvan erityisesti yrityksen tuotteiden tai palveluiden sopivuuteen kohdemarkkinoille, markkinointiin, selkeään ja riittävän kattavaan kansainvälistymisstrategiaan, verkkokaupan käytettävyyteen ja muokattavuuteen sekä vahvaan tietouteen markkinoista, joille pyritään. Tutkimustuloksena saatua mallia on lopuksi diskussiossa tarkasteltu tutkimuksen rajausten näkökulmasta.
Avainsanat:
Pk-verkkokauppayritys, kansainvälistyminen, kansainvälistymisstrategia, Euroopan markkinat, Euroopan digitaaliset sisämarkkinat, integroiva kirjallisuuskatsaus
© Tritonia 2014-2019