Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Hautala, Mari

Tiedon löydettävyys varaosakirjoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Soveltava kielitiede
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Terminologia
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisin keinoin varaosakirjassa voidaan tukea tiedon löydettävyyttä eri käyttäjäryhmät huomioiden. Varaosakirjojen kehitystä on leimannut järjestelmälähtöisyys ja käyttäjäpalautteen subjektiivisuus, eikä varaosakirjaa juuri ole tarkasteltu teknisen viestinnän tuotoksena. Tavoitteeseen vastattiin selvittämällä, miten alan kirjallisuudessa ja standardeissa esitetyt teknisen tiedon löydettävyyden kriteerit toteutuvat varaosakirjassa, ketkä ovat varaosakirjan käyttäjiä sekä millaisia tiedonhakijoita varaosakirjan käyttäjät ovat. Tutkimusaineistona käytettiin kuormankäsittelylaitteiden varaosakirjoja.
Tutkimus jakautui kolmeen vaiheeseen: asiantuntija-arvioon, kyselytutkimukseen sekä käytettävyystestiin. Asiantuntija-arvion pohjaksi koottiin lista löydettävyysperiaatteista, jotka jakautuivat dokumentin löydettävyyteen, tiedon löydettävyyteen dokumentista sekä käyttöliittymän navigointimahdollisuuksiin. Kyselyyn vastasi 77 varaosakirjan käyttäjää, jotka luokiteltiin heidän työtehtäviensä mukaan neljään käyttäjäryhmään: myyjä, ostaja, tekninen tuki ja huoltokorjaaja. Käytettävyystesti osoitti käyttäjien etsivän tietoa PDF-varaosakirjasta kirjanmerkkipaneelin, hakutoiminnon tai näiden yhdistelmän avulla ja suoriutuvan tiedonhakutehtävistä pääosin hyvin. Uudetkaan tiedonesitystavat eivät vaikeuttaneet tiedon löytymistä, mikäli esitystapa oli varaosakirjoille tyypillinen, mutta tiedonhaun pitkä kesto lisäsi käyttäjien tyytymättömyyttä.
Vaikka tarkastelu kohdistui vain yhden yrityksen varaosakirjoihin ja rajattuun käyttäjäjoukkoon, voidaan todeta, että käyttäjille ominaisten tiedonhakumenetelmien kannalta on olennaista organisoida tiedot johdonmukaisesti ja käyttää käyttäjille tuttua termistöä. Varaosakirjan tiedot tulisi esittää tavoilla, jotka ovat varaosakirjoille tyypillisiä ja maallikoidenkin ymmärrettävissä, sillä kaikilla käyttäjille ei ole teknistä koulutusta, joka auttaisi heitä ymmärtämään teknistä sisältöä. Varaosakirjoissa tulisi olla riittävästi tunnistetietoja julkaisuformaatista riippumatta, jotta käyttäjät tunnistavat, mitä laitetta dokumentti koskee. Lisäksi kävi ilmi, että kokeneetkaan käyttäjät eivät välttämättä osaa hyödyntää tuttuja tiedonesitystapoja ja että käyttäjien aikaisemmat negatiiviset kokemukset ohjaavat heidän toimintaansa. Käyttäjien informointi voisi paitsi opastaa käyttäjiä myös muokata heidän asenteitaan myönteisemmiksi varaosakirjaa kohtaan.
Avainsanat:
tekninen dokumentti, varaosakirja, käytettävyys, löydettävyys
© Tritonia 2014-2019