Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salo, Petteri

KALENTERIANOMALIAT EUROOPASSA - Tarkastelussa Suomen, Ruotsin, Saksan, Ranskan ja Espanjan osakemarkkinat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
TIIVISTELMÄ
Tutkielman tarkoituksena on selvittää viikonpäivä- ja kuukausianomalioiden ilmenemistä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Kyseisillä kalenterianomalioilla tarkoitetaan sitä, että markkinoilla on havaittavissa tiettyyn viikonpäivään tai kuukauteen sidoksissa olevia epänormaaleja tuottoja, tarkoittaen, että joku viikonpäivä tai kuukausi tuottaa merkittävästi paremmin (tai huonommin) kuin muut. Anomalioita hyödyntämällä sijoittaja voi päästä käsiksi ylisuuriin tuottoihin.
Tutkielmassa käydään läpi tehokkaiden markkinoiden teoriaa ja siihen pohjautuvaa sijoittajien rationaalisuutta. Tämän jälkeen tuodaan esille näiden mallien saama kritiikki ja esitellään behavioristinen taloustiede ja kalenterianomaliat. Tutkielman empiirisessä osassa keskitytään viikonpäivä- ja kuukausianomaliaan kohdemaiden tärkeillä osakeindekseillä: OMXH25 (Suomi), OMXS30 (Ruotsi), DAX (Saksa), CAC40 (Ranska) ja IBEX35 (Espanja). Kuten suurimmassa osassa aiemmissakin tutkimuksissa, aineistona käytetään osakeindeksien päivittäisiä tuottoja. Tutkimusväli pro gradu -tutkielmassa on 2002-2017. Tutkimus suoritettiin tulkitsemalla indeksien logaritmisia tuottoja ja analysoimalla niiden tilastollista merkitsevyyttä pienimmän neliösumman lineaarisella regressioanalyysimallilla.
Tutkimuksen tuloksena oli, että viikonpäivien ja kuukausien tuottojen välillä on eroja. Neljällä viidestä tutkimuksen indeksistä maanantai tuotti negatiivisesti ja on aggregaattitasolla tarkasteltaessa selvästi viikon heikkotuottoisin päivä. Espanjan IBEX35-indeksillä maanantain tuotot saivat tilastollisesti merkitsevän negatiivisen arvon, kun taas kuukausittaisessa tarkastelussa Ruotsin OMXS30-indeksillä helmikuun tuotot olivat tilastollisesti merkitsevän positiiviset ja Saksan DAX-indeksillä marraskuu osoitti positiivista tilastollista merkitsevyyttä. Regressioanalyysin F-testit eivät kuitenkaan antaneet tulosta, että anomalioita olisi tilastollisesti merkitsevästi havaittavissa.
Avainsanat:
Viikonpäiväanomalia, kuukausianomalia
© Tritonia 2014-2019