Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Harri, Mari

Osakkeen systemaattinen riski ja yrityksen taloudellisten ominaisuuksien välinen yhteys

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Paavo Yli-Olli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yrityksen rahoituksen linja
Sivumäärä:
85
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö yrityksen taloudellisilla ominai-suuksilla selittämään osakkeen systemaattista riskiä yrityksittäin suomalaisilla osake-markkinoilla. Systemaattista riskiä kuvaavat beeta-kertoimet estimoitiin kuukausituotoista.

Tutkielman lähdeaineistona käytettiin ulkomaista ja kotimaista rahoitusalan kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä tieteellisten aikakausijulkaisujen artikkeleita. Keskeisimmät artikkelit käsittelivät mm. pääomamarkkinoiden tehokkuutta, osakkeen tuoton ja riskin välistä yhteyttä ja yrityksen taloudellisten ominaisuuksien yhteyttä osakkeen syste-maattiseen riskiin.

Empiirisen osan tutkimusaineisto muodostui Helsingin Pörssissä vuosina 1987–1998 jatkuvasti listattuina olevien 20 yrityksen osaketuotoista ja tilinpäätöstunnusluvuista. Tarkasteltava tutkimusperiodi jaettiin kolmeen osaperiodiin: 1987–1990, 1991–1994 ja 1995–1998. Sharpen markkinamallilla kuukausituotoista estimoitujen beeta-kertoimien yhteyttä yrityksen kannattavuuteen, kasvuun, rahoitusrakenteeseen ja kustannusrakenteeseen tutkittiin tilastollisesti rahoituksen tutkimuksissa yleisesti käytetyllä regressioanalyysillä.

Tutkimustulosten mukaan beeta-kertoimet osoittautuivat pääsääntöisesti merkitseviksi osakkeiden tuottojen selittäjiksi suomalaisilla markkinoilla. Yhden selittäjän regressio-analyysin tulokset vaihtelivat eri periodeilla, mutta yleisesti tilinpäätöstunnuslukujen ja yrityksittäin estimoitujen beeta-kertoimien riippuvuudet olivat heikkoja. Kasvun tunnusluku selitti parhaiten beeta-kerrointa jokaisella tutkimusperiodilla. Muut selittäjät saivat vain satunnaisesti merkitseviä kertoimia. Selitysaste vaihteli paljon ollen tasaisin koko periodilla, mutta parhaimmat selitysasteet esiintyivät osaperiodeilla. Heikot tutkimustulokset saattoivat johtua teorian toteutumattomuudesta, yritysaineiston riittämättömyydestä ja tutkimusmenentelmän epätäydellisyydestä.
Avainsanat:
osake, osakemarkkinat, systemaattinen riski, tunnusluvut
© Tritonia 2014-2019