Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Multisilta, Hanna

"Otetaan opiksi, eletään tätä päivää ja mennään eteenpäin" – Naisjohtajien käsityksiä urakehityksestä, uraesteistä ja lasikattoilmiöstä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Susanna Kultalahti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
122
Naisten urakehityksestä puhuttaessa törmätään usein termiin lasikattoilmiö. Naisten urakehityksen nähdään pysähtyvän paikoilleen ikään kuin näkymättömään esteeseen ennen organisaatioiden ylempiä johtotasoja, ja naisten johtamisurat ovat edelleen harvinaisempia kuin miesten johtamisurat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, millaista on naisjohtajien urakehitys, mitä uraesteitä he työurillaan kohtaavat tai voivat kohdata sekä millaisena he kokevat lasikattoilmiön. Näin pyritään saamaan tarkennusta lasikattoilmiön kokonaisuuteen, ja tarjoamaan syvällinen tulkinta ilmiöstä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu naisjohtajien urakehityksen hahmottamisesta sekä uraesteiden ja niistä muodostuvan lasikattoilmiön tarkastelusta. Tutkimuksen empiirisessä osassa keskityttiin tutkimaan edellä mainittuja asioita laadullisin menetelmin kahdeksalle suomalaiselle naisjohtajalle tehdyn haastattelututkimuksen avulla. Kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen ja jäsenneltiin kolmeen teemaan: urakehitykseen, uraesteisiin ja lasikattoilmiöön, sekä niiden alateemoihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että naisjohtajien urakehitys kohti johtoa kulki hyvin erilaisia urapolkuja. Yhteistä naisjohtajille oli suhtautuminen työhön ja urakehitykseen: oppimista ja itsensä haastamista pidettiin tärkeänä, samoin kuin ”sen oman jutun” tekemistä. Uraesteet jaoteltiin sisäisiin ja ulkoisiin uraesteisiin, ja todettiin, että kunkin uran varrelle voi osua melko erilainen uraesteiden kombinaatio. Vastauksena päätutkimuskysymykseen lasikaton voidaan sanoa olevan uskomus ja keskustelun väline. Lasikattoilmiö nähtiin tosiasiassa muutosvastarintana yhteiskunnassa ja organisaatioissa tapahtuvaa kulttuurin muutosta kohtaan, jossa perinteiset johtamiskäsitykset, työelämän arvot ja toimintatavat muokkautuvat. Tutkija kannustaakin organisaatioita ja yksilöitä katsomaan kokonaisuutta sekä pohtimaan nykytilannetta ja ratkaisuja uusista näkökulmista.
Avainsanat:
naisjohtajuus, urakehitys, uraeste, lasikattoilmiö
© Tritonia 2014-2019