Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Auronen, Jari

Työpaikkaväkivalta ja työn lopettamishalut terveydenhuoltoalalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Liisa Mäkelä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Useat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että työpaikkaväkivalta on huolestut-tavan yleinen ja maailmanlaajuinen ilmiö terveydenhuoltoalalla. Etenkin hoitajien koh-taamaa työpaikkaväkivaltaa pidetään yhtenä merkittävimmistä ongelmista, joka vaikeut-taa turvallisen ja laadukkaan hoitotyön antamista sekä heikentää työntekijöiden hyvin-vointia. Tämän lisäksi tutkimuksissa työpaikkaväkivallan kokemisen on todettu olevan positiivisessa yhteydessä työntekijän kokemien työn lopettamishalujen kanssa. Tutkijoi-den mukaan työpaikkaväkivallan yleisyydestä, taustatekijöistä ja seurauksista tarvitaan lisää tutkimusta, jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet osataan kohdistaa oikeisiin riskite-kijöihin. Kansainvälisistä tutkimuksista huolimatta työpaikkaväkivallan empiirinen tutki-minen on ollut Suomessa toistaiseksi vähäistä. Työpaikkaväkivallan ja työn lopettamis-halujen yhteyttä ei ole Suomessa tutkittu aiemmin.

Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan työpaikkaväkivallan yleisyyttä ja sen taustatekijöitä terveydenhuoltoalalla Suomessa. Työpaikkaväkivallan kuvailevan osuu-den lisäksi tässä tutkielmassa tutkitaan työpaikkaväkivallan yhteyttä työntekijän koke-miin työn lopettamishaluihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu työpaikka-väkivallan ja työn lopettamishalujen kansainvälisistä tutkimuksista. Työpaikkaväkivallan ja työn lopettamishalujen yhteyttä mallinnetaan työn vaatimukset ja voimavarat -malliin sisältyvän energian ehtymisen prosessin avulla. Tutkimuksen aineisto (N=271) koostuu Vaasan yliopiston ja Tehyn toteuttamasta Hyvinvointi terveydenhuoltoalalla -tutkimus-kyselystä, joka lähettiin satunnaisotannalla valituille Tehyn jäsenille tammikuussa 2017.

Tämän tutkimuksen tulokset tukivat kansainvälisiä tutkimustuloksia työpaikkaväkivallan yleisyydestä ja taustatekijöistä. Yli 40 prosenttia vastaajista oli kokenut työpaikkaväki-valtaa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämän lisäksi työntekijän alhainen ikä, vähäinen työkokemus, vuorotyön tekeminen sekä tietyillä osastoilla työskentely (psykiatrinen-, ge-riatrinen- ja teho-osasto) havaittiin työpaikkaväkivallan ilmenemisen riskitekijöiksi. Koe-tun työpaikkaväkivallan ja työn lopettamishalujen väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys, eli mitä useammin työntekijät olivat kokeneet työpaikkaväkivaltaa, sitä enemmän he myös kokivat työn lopettamishaluja.
Avainsanat:
työpaikkaväkivalta, työn lopettamishalut, energian ehtymisen prosessi
© Tritonia 2014-2019