Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Heikkilä, Erika

Kahden päivittäistavarakaupan mobiilisovellusten käytettävyysanalyysi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Kiire, vapaa-ajan väheneminen sekä vaivattomuuden tavoittelu luovat tarpeen arkea helpottaville työkaluille. Teknologian jatkuva kehitys takaa sen, että mobiilisovellusten tarjoamat palvelut tulevat kasvavassa määrin laajentumaan entisestään. Tässä tutkimuksessa analysoidaan kahden Suomen suurimman päivittäistavarakaupan S-ryhmän S-mobiili (2017) ja Foodie.fi (2017) sekä K-ryhmän K-ruoka (2017) -mobiilisovellusten käytettävyyttä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohteena olevien mobiilisovellusten käytettävyyden laatua sekä hyödyllisyyttä kulutustoiminnassa valittujen tutkimusmetodien avulla. Digitalisoituminen luo käytettävyydelle uudenlaisia merkityksiä, joita on tärkeä tutkia eri näkökulmista.

Työ koostuu teoriaosuudesta, empiirisestä osuudesta sekä johtopäätöksistä. Teoriaosuus keskittyy käytettävyyden teoriaan ja sen merkitykseen kulutustoiminnassa. Tutkimus on kokeellinen ja perustuu mobiilisovellusten heuristiseen evaluointiin, suoritettuihin käytettävyystesteihin (koehenkilöiden lukumäärä n=10) sekä koehenkilöiden puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin. Heuristinen evaluointi suoritetaan pohjautuen Jakob Nielsenin sekä Ben Shneidermanin heuristiikkoihin. Käytettävyystestin tehtävät rakennettiin vastaamaan todellisia mobiilisovellusten käyttötilanteita. Käytettävyystestit sekä haastattelut videoitiin ja niistä saatua tutkimusaineistoa hyödynnettiin tutkimuksen analysoinnissa.

Tutkimustulokset osoittivat, että kohteena olevista mobiilisovelluksista jokaisesta löytyi yksilöllisiä käytettävyysongelmia. Yhtenä yhdistävänä havaintona ilmeni mobiilisovellusten visuaalisen ulkoasun olevan erittäin tärkeässä osassa sovelluksen kokonaiskäytettävyyttä. Visualinen ulkoasu vaikuttaa niin käyttäjän kokemaan mobiilisovelluksen kokonaiskuvaan, kuin sen tehokkaaseen ja tulokselliseen käyttöön.

Avainsanat:
mobiilisovellus, päivittäistavarakauppa, käytettävyys, heuristinen evaluointi, käytettävyystestaus
© Tritonia 2014-2019