Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Jortikka, Jutta

Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työkyky ja sen edistäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Työkyvyn merkitys lisääntyy työssä käyvän väestön ikääntyessä ja työuria pidentäes-sä. Organisaatioissa on myös havaittu työkykyyn liittyvien panostuksien positiiviset vaikutukset paitsi yksilön hyvinvointiin myös liiketaloudelliseen tulokseen ja tuotta-vuuteen. Tutkimuksen kohdeorganisaatio haluaa tukea ja edistää ikääntyvien työnteki-jöiden työkykyä, jotta he pysyisivät terveenä ja jaksaisivat työssään mahdollisimman pitkään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ja millaisilla keinoilla yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työkykyä voidaan edistää.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään työkykyyn liittyviä tutkimuk-sia ja kirjallisuutta. Myös ikäjohtamista käsittelevä kirjallisuus on osa empiiristä ai-neistoa. Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana käytetään kvalitatiivista tutkimus-otetta ja aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin kohdeorganisaation yli 50-vuotiaita työntekijöitä työkykyyn liittyvien teemojen poh-jalta.

Jotta henkilöstön työkykyä kyetään tukemaan ja edistämään, on työkyky ymmärrettävä moniulotteisena kokonaisuutena, johon vaikuttavat useat eri tekijät. Yksilön voimava-rat ja terveys, organisaatio, osaaminen ja johtaminen ovat kaikki merkittävässä ase-massa yksilön työkyvyn muodostumisessa. Yli 50-vuotiaiden työkyvyn edistämisessä keskeisessä asemassa on työntekijän yksilöllisyyden huomioiminen näissä kaikissa osa-alueissa. Tutkimuksen mukaan erityisesti toimivalla työterveyshuollolla ja hyvällä työyhteisöllä on työkykyä edistävä vaikutus. Tutkimuksessa havaittiin, että henkilöstö kaipaa panostuksia esimiestyöskentelyyn ja avoimeen viestintään, jotta he pysyisivät motivoituneina ja työkykyisinä.
Avainsanat:
Työkyky, työkykyjohtaminen, ikääntyvä työntekijä
© Tritonia 2014-2019