Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Niiniaho, Rebecca

Liiketoimintatiedon hallinnan käyttö ja käytön vaikutus organisaation suorituskykyyn

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mika Ylinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tämä tutkimus käsittelee liiketoimintatiedon hallintaa ja sen vaikutusta organisaation suorituskykyyn. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, onko kontingenssitekijöillä (koko, rakenne, strategia ja ympäristön epävarmuus) vaikutusta liiketoimintatiedon hallinnan käyttöön. Lisäksi selvitetään vaikuttaako liiketoimintatiedon hallinta organisaation suorituskykyyn.

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kyselytutkimus kohdistettiin yhteensä 500 suomalaiseen yritykseen, jotka työllistivät yli 100 henkilöä. Kyselyyn saatiin vastauksia 64. Tutkimukseen valittiin tilastolliseksi menetelmäksi PLS, ja analysointi toteutettiin SmartPLS-ohjelmalla.

Tutkimuksessa huomattiin, että kontingenssitekijöistä ainoastaan organisaation koolla ja epävarmuudella oli positiivinen vaikutus liiketoimintatiedon hallinnan käyttöön. Koolla, jota mitattiin organisaation henkilöstömäärän perusteella, oli tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys liiketoimintatiedon hallinnan käyttöön. Toimintaympäristön epävarmuudella huomattiin puolestaan olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys liiketoimintatiedon hallinnan käyttöön.
Avainsanat:
Liiketoimintatieto; Business Intelligence; Kontingenssiteoria, PLS-menetelmä
© Tritonia 2014-2019