Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Fernström, Maria

Tilintarkastuksen odotuskuilu ISA 700 -tilintarkastusstandardin ja uuden tilintarkastuslain vaikutus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tuukka Järvinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko ISA 700 -tilintarkastusstandardilla ja uudella tilintarkastuslailla ollut pienentävää vaikutusta tilintarkastuksen odotuskuilulle. Odotuskuilu on kuilu tilintarkastajien ja tilinpäätösinformaation käyttäjien välillä. Se syntyy, kun heidän välillään ei ole yhteisiä odotuksia tai näkemyksiä tilintarkastuksen prosessista.

Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 19.8.2017 ja se velvoittaa noudattamaan ISA -tilintarkastusstandardeja. ISA 700 -standardi käsittää tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatimisen ja kertomuksen antamisen. Tämän tutkielman lähtökohtana oli tutkia odotuskuilun esiintymistä tilintarkastajien ja tilinpäätösinformaation käyttäjien välillä koskien tilintarkastuskertomusta. Aihe on ajankohtainen, koska uusi tilintarkastuslaki on muokannut merkittävästi tilintarkastuskertomusta. Esimerkiksi tilintarkastajan lausunto on siirretty kertomuksen alkuun.

Tutkielman empiria osuus on toteutettu internetkyselyllä. Lähestyin kyselyllä kolmea vastaajaryhmää: tilintarkastajia, Suomessa toimivien yrityksien talousjohtajia (edustivat tilintarkastukseen perehtyneitä) ja Vaasan yliopiston opiskelijoita (edustivat tilintarkastukseen perehtymättömiä). Hypoteesien testaamisessa käytin keskiarvomuuttujia, varianssianalyysia sekä Post Hoc T -testiä. Tilintarkastuksen odotuskuilua on yhä olemassa. Tilintarkastajan vastuita tilinpäätöksestä ei ole ymmärretty vielä tarpeeksi hyvin tilintarkastuskertomuksesta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että yrityksen johdon vastuut tilinpäätöksestä on ymmärretty melko hyvin uudesta tilintarkastuskertomuksesta. Lisäksi tilintarkastettu tilinpäätös koetaan luotettavaksi niin tilintarkastajien, talousjohtajien kuin opiskelijoiden toimesta. Tilintarkastuskertomukseen kohdistuneet muutokset ovat selkeyttäneet yrityksen johdon vastuita tilinpäätösinformaation käyttäjille, joten tilintarkastusstandardi- ja laki muutoksilla on saatu pienentävää vaikutusta tilintarkastuksen odotuskuilulle.

Avainsanat:
Tilintarkastuksen odotuskuilu, tilintarkastuskertomus, ISA 700, tilintarkastuslaki (1141/2015), varianssianalyysi.
© Tritonia 2014-2019