Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rantasaari, Juha

Kuntien johtamisjärjestelmä: Toimintamalli-innovaationa osallistuva kuntalainen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tämän tutkielman taustalla on mielenkiinto tutkia innovaatioita julkisen johtamisen näkökulmasta. Tutkielmassa keskitytään kuntajohtamiseen ja siihen liittyvään osallistavaan toimintaan.

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisen hallinnon johtamisjärjestelmään liittyvää uudistamista erityisesti osallisuustoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on tuoda esille osallistavan toiminnan mahdollisuuksia ja avata kuntajohtamiseen uusia näkökulmia ja etsiä käsitteellistä viitekehystä, joka mahdollistaisi osallistavan toiminnan systemaattisen tutkimuksen, ja käytännön tasolla johtaisi sen hyödyntämisen kunnissa.

Tarkastelussa on osallisuus- ja vaikuttaminen Turun kaupungissa ja kolme esimerkkiä toteutetuista hankkeista: valtuustokokousten webcasting, nuorisovaltuusto ja kaupunginosaosallisuuden kehittäminen.

Tutkimus hakee vastausta seuraaviin tutkimusongelmiin. Ensinnäkin selvittää: Mitä on osallisuus, ja mitä sillä tavoitellaan kunnallishallinnossa? Toiseksi selvittää toiminnallista verkostoa, jotta osallisuustoimintaa voidaan toteuttaa: Millainen toimijoiden verkosto osallisuustoimintaan tarvitaan? Kolmanneksi selvittää: Millaisia asioita pitäisi huomioida pohdittaessa osallisuustoiminnan toteuttamista?

Tutkimuksessa osallisuustoiminta nähdään yhtenä ratkaisuna modernin yhteiskunnan tuomiin haasteisiin ja sen tuomia hyötyjä voitaisiin integroida osaksi julkishallintoa. Osallisuustoiminta nähdään yhtenä älykkään organisaation ominaisuutena ja siten olennaisena osana modernia innovatiivista julkishallintoa. Onnistuessaan osallistuminen lisää kuntalaisten kiinnostusta ja luottamusta päätöksentekoon, vahvistaa demokratiaa ja aktivoi passiivisia kuntalaisia. Osallisuustoimintaa sovellettaessa kuntien tulisi: 1. Määritellä, mitä osallistamisella tarkoitetaan ja tavoitellaan, 2 Määritellä mille osa-alueille osallistamista olisi hyvä soveltaa 3. Ottaa palveluiden käyttäjä mukaan pohtimaan osallistamisesta, 4. Rakentaa rohkeasti kumppanuusverkostoa sidosryhmiin organisaation ulkopuolelle, 5. Hyödyntää ennakkoluulottomasti teknologiaa, 6. Vaihtaa näkemyksiä parhaista käytänteistä muiden kuntien kanssa.

Kirjallisen aineiston osalta on perehdytty aihepiiriin liittyviin kirjoihin ja artikkeleihin. Tutkimuskohteena on Turun kaupunki. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty Turun kaupungin asianhallintajärjestelmän avulla. Työn empiirinen osuus on toteutettu tutustumalla ja perehtymällä Turun kaupungin konsernihallinnon päätöksentekoasiakirjoihin vuosilta 2009 – 2016. Lisäksi empiiristä aineistoa on koottu teemoihin liittyvien henkilöiden kanssa käydyillä keskusteluilla.
Avainsanat:
johtaminen, kuntajohtaminen, innovaatiojohtaminen, osallistaminen, kunnallispolitiikka, lähidemokratia, hallintotiede
© Tritonia 2014-2019