Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Tuuri, Markus

”Mulla olis ollut vaikka miten paljon annettavaa” Kesätyöntekijöiden kokemuksia rekrytointiprosesseista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Susanna Kultalahti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Tämän Pro Gradu –tutkielman tarkoituksena on ymmärtää paremmin, miten kesätyönhakijat kokevat työnhakemisen. Tutkimuksessa tarkastellaan kesätyönhakijoiden yksittäisiä rekrytointikokemuksia. Kokemusten avulla pyritään selvittämään, mitkä rekrytointiprosesseihin liittyvät käytännöt koetaan hyviksi, ja mitkä heikoiksi. Kokemuksia heijastetaan yrityksen työnantajakuvaan. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen: millaisia ovat nuorten odotukset työnhakua kohtaan, millä tavalla rekrytointiprosessin onnistuminen heijastuu yrityksen työnantajakuvaan kesätyönhakijan silmissä, ja millainen on kommunikaation merkitys rekrytointiprosesseissa. Tutkimuksen tavoitteena on, että siinä havaittujen tulosten perusteella kesätöitä tarjoavat yritykset voivat tulevaisuudessa kehittää rekrytointiprosessejaan.

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu rekrytointiprosesseja, sekä työnantajakuvaa käsittelevään aikaisempaan kirjallisuuteen. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä. Aineistoa kerättiin kymmenen teemahaastattelun avulla. Haastatellut henkilöt olivat kaikki opiskelijoita, joilla oli kokemusta kesätöiden hakemisesta, sekä kesätöiden tekemisestä. Tutkimuksessa hyödynnettiin sisällönanalyysimenetelmää, missä jokainen litteroitu haastattelu teemoitettiin tuloskappaleessa esiteltyjen kategorioiden mukaan. Tämä lisäsi tutkimustulosten luotettavuutta, sekä mahdollisti kriittisen havaintojen tulkinnan.

Tutkimuksessa havaittiin, että kesätyönhakijat odottavat rekrytointiprosesseilta enemmän henkilökohtaisuutta, sekä ennen kaikkea parempaa kommunikaatiota. Kesätyönhakijoita täytyy pitää paremmin informoituna rekrytointiprosessin eri vaiheista, sekä lopputuloksesta. Jos yritys onnistuu rekrytointiprosessin hallinnassa, ja kohtelee kaikkia hakijoita kunnioittavasti, heijastuu se positiivisella tavalla yrityksen työnantajakuvaan, sekä työnhakijoiden halukkuuteen pyrkiä yritykseen myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan kesätyöntekijöiden rekrytointiprosesseilla on erittäin suuri merkitys yrityksen työnantajakuvaan, sillä nuoret työnhakijat tutustuvat usein ensimmäistä kertaa yrityksiin hakiessaan niihin kesätöihin. Tutkimuksen mukaan heikosti hoidetut rekrytointiprosessit eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi halukkuuteen hakea niihin yrityksiin myös tulevaisuudessa, vaikka huonoista kokemuksista kerrotaan eteenpäin, ja ne muistetaan pitkään.
Avainsanat:
Rekrytointiprosessi, Työnantajakuva, Kesätyö, Y-sukupolvi
© Tritonia 2014-2019