Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Granbacka, Paula

Suomalaisten sijoittajien ja rahoittajien mielipiteet yrityksen suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä: Tarkastelussa yrittäjän koulutus, suunnittelukyky ja verkostot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitkä ovat suomalaisten sijoittajien ja rahoittajien näkemykset yrittäjän koulutuksen, suunnittelukyvyn ja verkostojen vaikutuksista yrityksen suorituskykyyn. Yrityksen suorituskyky käsitetty laaja-alaisesti sisältäen sekä taloudellisen että ei-taloudellisen suorituskyvyn, esimerkiksi tuloksellisuuden, tehokkuuden, laadun, asiakastyytyväisyyden, kannattavuuden, tuottavuuden, työelämän laadun ja innovaatiot.

Tutkimus pohjautuu Mayer-Haugin, Readin, Brinckmannin, Dewin ja Grichnikin (2013) meta-analyysiin, jossa tutkittiin yrittäjyyden eri elementtien sekä yrityksen menestykseen vaikuttavien tekijöiden välistä yhteyttä tavoitteena selvittää yrittäjyyden taloudellisia tekijöitä edistäviä seikkoja pk-sektorilla. Tutkimukseni kirjallisuuskatsaus pohjautuu meta-analyysin jälkeen julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin.

Koulutuksen osalta viimeaikaisen kirjallisuuden pohjalta kävi ilmi, että yksi kriittinen menestystekijä on luoda yritykseen sellaista osaamista, jota muut yritykset eivät helposti pysty imitoimaan. Myös resurssiperusteisella teorialla ja erityisesti siihen liittyvällä Penrosen (1959) polkuriippuvuudella on merkitystä mitattaessa koulutuksen vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Strategisen suunnittelun osalta todettiin, että kilpailuetua voi saavuttaa tai yrityksen suorituskykyä parantaa joko muodollisin strategisin suunnitelmin, suunnittelun joustavuudella tai innovatiivisuudella.

Verkosto käsitteenä nähdään mekanismina, joka toimii kahdella tavoin. Ensimmäinen on Burtin rakenteellisten aukkojen teoria ja toinen on Colemanin sosiaalisen rakenteen tiiviyden teoria. Rakenteellisten aukkojen teorian mukaan toimija voi yrittää asettaa itsensä ns. rakenteelliseen aukkoon, ja tässä onnistuessaan saavuttaa tällä tavoin itselleen merkittävää kilpailuetua. Colemanin rakenteiden tiiviyden teoria puolestaan perustuu verkostoon kuuluvien jäsenten väliseen luottamukseen ja tiiviisiin suhteisiin.

Tutkimuksen empiirinen osa on kyselytutkimus sijoittajille ja rahoittajille. Kyselyyn saapui 43 vastausta. Kyselyvastaukset on analysoitu ristiintaulukoimalla, mutta koska taustatekijät (työtehtävä tai kokemus) eivät antaneet tilastollisesti merkitseviä eroja vastauksiin, on tulosten raportointi mielipiteiden jakautumisen kuvailua. Aineiston pienuus sekä keräämistapa (osittainen sosiaalisen median hyödyntäminen) aiheuttavat sen, ettei tutkimustuloksia voi yleistää. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajat pitävät kaikkia osa-alueita merkityksellisinä, yksimielisimpiä vastaajat olivat suunnittelukyvyn vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn.
Avainsanat:
Yrityksen suorituskyky, koulutus, suunnittelu, verkostot, sijoittaja, rahoittaja
© Tritonia 2014-2019