Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Luomala, Johanna

Kaupunki maaseudun kehittäjänä: Tapaustutkimus Vähänkyrön alueesta Vaasan kaupungissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka yhdyskuntarakennetta kehitetään erityisesti kaupungeissa, joihin on kuntaliitoksen myötä syntynyt uusia maaseutumaisia kaupunginosia. Tutkielma pyrkii yhdistämään yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja maaseutu-kaupunki -kuntaliitoksen ilmiöt. Tutkimuksen tapaus on Vaasan kaupungin Vähänkyrön suuralue, joka on muuttunut maaseutukunnasta osaksi kaupunkia kuntaliitoksen myötä vuonna 2013. Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä kohteita, keinoja ja haasteita esiintyy kaupungin kehittäessä uuden maaseutualueensa yhdyskuntarakennetta.

Tutkimus on menetelmältään kvalitatiivinen, ja tutkielman empiirinen aineisto on kerätty kuudella teemahaastattelulla huhtikuussa 2017. Haastateltavat olivat Vaasan kaupungin virka- ja luottamushenkilöitä, jotka työskentelevät yhdyskuntarakenteen kysymysten parissa. Haastatteluiden neljä teemaa olivat: maaseudun kehittäminen yleisemmin, kaupungin maaseutualueiden kehittämisen kohteet, maaseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen keinot sekä kaupungin maaseudun kehittäminen tulevaisuudessa. Haastatteluaineiston analyysi jakautuu kolmeen osioon: kehittämisen kohteet, keinot ja toimijat sekä tulevaisuus.

Tutkielman perusteella Vaasan kaupungin kehittämiskohteet Vähänkyrön alueella ovat kuntaliitoksen jälkeen painottuneet yhdyskuntarakenteen fyysisiin toimintoihin ja vahvimmat kehittämisen keinot ovat normiohjauksen keinoja. Myös kehittämisen tärkeimmiksi toimijoiksi koetaan yhdyskuntarakenteen fyysisten toimintojen kanssa työskentelevä kaupungin henkilöstö sekä poliittisista toimijoista koostuvat lautakunnat. Näiden lisäksi Vähänkyrön aluelautakunta koetaan tärkeänä paikallista kehitystä edistävänä toimielimenä. Suurimmat haasteet alueen yhdyskuntarakenteen kehittämisessä liittyvät yhdyskuntarakenteen toiminnallisiin osiin, ja monet haasteet kulminoituvat erityisesti alueen väestön määrään. Tulevaisuudessa Vähänkyrön kehittämistoimien toivotaankin suuntautuvan vahvemmin yhdyskunnan toiminnallisten rakenteiden kehittämiseen. Uudenlaisten maaseutupalveluiden ja hyvän arjen ympäristön luominen nousevat tulevaisuuden keskiöön. Lisäksi tulevaisuuden tärkeimpinä toimijoina pidetään alueen asukkaita, mutta keinot alueen kehittämiseksi ovat epäselviä.

Toimiva infrastruktuuri luo yhdyskuntarakenteelle vahvan pohjan, mutta elävä yhdyskunta tarvitsee myös toiminnallisen puolensa, ja erityisesti maaseudulla väestön muutokset ovat suuressa roolissa toiminnallisen rakenteen kehittymisessä sekä ylläpitämisessä. Vähänkyrön alueen tulevassa kehittämistyössä olisikin hyvä huomioida yhdyskuntarakenteen toiminnallinen puoli vahvemmin. Yhdistymissopimuksen päättyminen tuo Vaasan kaupungille, yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa, hyvän tilaisuuden pysähtyä miettimään, mitä Vähänkyrön maaseutualueet kaupungille merkitsevät sekä mihin suuntaan ja millä keinoilla Vähänkyrön alueen yhdyskuntarakennetta kehitetään tulevaisuudessa.
Avainsanat:
yhdyskuntarakenne, maaseutu, kaupungit, Vaasan kaupunki, kuntaliitokset
© Tritonia 2014-2019