Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Pippola, Kristiina

Retorik på webbplatser för hotell

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
79
Tutkielman tarkoituksena on tarkastella retoriikkaa suomalaisten ja ruotsalaisten hotellien verkkosivuilla. Tutkimusmateriaali käsittää 10 suomalaisen ja 10 ruotsalaisen hotellin verkkosivustoa. Kohteena ovat sivut, jotka käsittelevät hotellia ja sen lähiympäristöä mahdollisine aktiviteetteineen. Linkit paikkakuntien tai ohjelmapalvelujen välittäjien omille verkkosivuille eivät ole mukana tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa keskitytään vain ruotsinkielisiin sivuihin.

Keskeisenä tutkimuskohteena on verkkosivuilla käytetty retoriikka, jota tutkitaan kolmesta eri näkökulmasta; ulkoasun, sisällön ja kielen. Verkkosivujen ulkoasu ja sisältö voivat osaltaan vaikuttaa siihen, minkälaisen reaktion teksti aiheuttaa lukijassa. Tutkielmassa katsotaan esimerkiksi sivujen typografiaa, kuvia ja värejä. Sisällön kuvauksen yhteydessä selvitetään millaisia argumentointitapoja hotellit ovat suosineet.

Varsinainen tutkimus keskittyy verkkosivujen kieleen. Kielen olen rajannut käsittämään erilaisia retorisia tyylikeinoja. Tyylikeinojen jaottelussa olen seurannut Liljestrandin (1993) jaottelua, mutta niiden määrittelyssä olen ottanut huomioon myös muiden tutkijoiden näkemyksiä, etupäässä Hellspongin (1992) ja Cassirerin (1993).

Verkkosivut muistuttavat toisiaan ulkonäöllisesti. Ruotsalaisten hotellien verkkosivuilla on hieman enemmän tekstiä ja se on puristettu pienempään tilaan. Suomalaisilla verkkosivuilla on suurempia kuvia ja ne ovat pääosin informatiivisia. Ruotsalaisilla verkkosivuilla on kuvia joiden merkitys on enemmänkin koristeellinen. Sisällöllisesti ruotsalaiset hotellit eroavat suomalaisista painottamalla etupäässä itse hotellia. Suomalaiset hotellit esittelevät sen sijaan enemmän ympäristöä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Argumentoinnissa ruotsalaiset painottavat eetosta ja suomalaiset paatosta. Suomalaiset hotellit käyttävät kielikuvia ja liioittelua tyylikeinona. Ruotsalaiset suosivat erilaisia toistoja. Lyhyesti voisi todeta, että ruotsalaisten hotellien verkkosivuilla tyylikeinoja käytetään informaation esittämiseen, kun taas suomalaisilla verkkosivuilla retoriset tyylikeinot ovat enemmän väriä ja tunnelmaa luovia elementtejä.
Avainsanat:
retorik, webbplats, stilistik, stilfigur, reklam
© Tritonia 2014-2019