Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Koski, Anmari

Tehotariffi kannustimena sähköverkkoyhtiön asiakkaiden tehonkäytön ohjauksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seppo Niemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
122
Pientuotannon ja sähköautojen yleistyminen lisää sähköverkon kuormitushuippuja. Muuttuvan toimintaympäristön vuoksi sähkömarkkinoiden tulee uudistua, mikä aiheuttaa samalla muutospaineita sähkön siirtotariffeille. Tällä hetkellä sähkön siirtohinnoittelu perustuu pääasiassa siirrettyyn energiaan, vaikka sähköverkko mitoitetaan huipputehojen perusteella. Tulevaisuudessa kulutetun energian määrä saattaa vähentyä, vaikka huipputehot kasvaisivat. Tämä tarkoittaa nykyisellä hinnoittelumallilla sähköverkkoyhtiön tulojen vähenemistä ja kustannusten lisääntymistä kasvavan verkon vahvistustarpeen vuoksi. Siksi verkkoyhtiöiden hinnoittelua tulisi uudistaa ja kustannusvastaavuuden näkökulmasta sen tulisi perustua osittain tehoon. Samalla siirtotariffien tulisi tukea asiakkaiden osallistumista kysyntäjoustomarkkinoille.

Diplomityön tavoitteena oli selvittää pilottihankkeella tehoon perustuvan siirtohinnoittelun ohjausvaikutusta sähköverkkoyhtiön asiakkaiden tehonkäyttöön. Lisäksi haluttiin selvittää asiakkaiden kokemuksia tehopohjaisesta hinnoittelusta. Pilotoitu tariffirakenne koostui sulakekokoon perustuvasta perusmaksusta ja kuukauden huipputehoon perustuvasta tehomaksusta. Pilottiryhmään valittiin Elenia Oy:n pienasiakkaita, joilla arvioitiin olevan mahdollisuus vaikuttaa omiin huipputehoihinsa. Pilottijakso oli 1.1.–30.6.2017. Pilottiryhmän jäsenten aktiivisuutta ja tehohuippujen leikkaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä selvitettiin asiakaskyselyillä.

Pilottijakson aikaisia huipputehoja verrattiin asiakkaiden edellisen vuoden vastaavien kuukausien huipputehoihin. Vertailussa tuli huomioida lämpötilojen vaikutus. Tulosten perusteella voidaan todeta, että asiakkaiden mahdollisuudet leikata tehohuippujaan omaehtoisesti, ja vaikuttaa siten sähkön siirtokustannuksiinsa, ovat rajalliset. Kyselyiden perusteella asiakkaat tarvitsisivat avukseen tehohuippujen leikkaamiseen automatiikkaa ja reaaliaikaisia mittauspalveluja. Tutkittu siirtotuote ei ole riittävä kannustin tehohuippujen leikkaamiseksi.
Avainsanat:
tehotariffi, siirtotariffi, siirtohinnoittelu, kuormanohjaus, kysyntäjousto
© Tritonia 2014-2019