Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäki-Marttunen, Aino

Vaikuttajaviestintä keinona liiketoiminnallisessa ekosysteemissä selviytymiseen - Case: Y-Säätiö

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Makkonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Itseorganisoituvia toimijoiden verkostoja voidaan kutsua liiketoiminnallisiksi ekosysteemeiksi, joissa toimijat kehittyvät yhdessä vaikuttaen jatkuvasti toisiinsa. Ekosysteemejä värittävän kilpailun ja yhteistyön samanaikaisen esiintymisen vuoksi yrityksen oman sekä muiden toimijoiden tavoitteiden ymmärtäminen korostuu. Monimutkaisten suhteiden ylläpitäminen vaatii oikeanlaista viestintää, jotta ekosysteemin toimijoiden asemia ja päämääriä pystytään paremmin käsittämään. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää, minkälainen on kohtuuhintaisen vuokra-asumisen ekosysteemi, ja miten vaikuttajaviestintää voidaan hyödyntää ekosysteemissä selviytymiseen.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu liiketoiminnallisista ekosysteemeistä, kilpailun ja yhteistyön tasapainosta sekä vaikuttajaviestinnästä keinona organisaation selviytymiseen tässä kontekstissa. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa ekosysteemiä tarkastellaan erityisesti case-organisaatio Y-Säätiön näkökulmasta, joka toimii ekosysteemissä vuokra-asuntoja tarjoavana toimijana. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja, joiden avulla tapauksesta on pyritty saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva.

Tässä tutkimuksessa liiketoiminnallinen ekosysteemi rakentuu yhteisestä arvolupauksesta sekä siitä johdetuista aktiviteeteista, toimijoista, positioista ja linkeistä. Tutkimuksen tuloksien mukaan vaikuttajaviestintä on organisaatiolle mahdollinen keino oman liiketoimintansa kehittämiseen poliittisia päätöksentekijöitä sisältävässä ekosysteemissä. Vaikuttajaviestinnän strategian suunnittelussa tärkeitä päätöksiä tehdään esimerkiksi siitä, mille päättäjäryhmälle viestintä kohdistetaan ja osallistetaanko sen toteutukseen myös ekosysteemin muita toimijoita.
Avainsanat:
Liiketoiminnallinen ekosysteemi, kilpailun ja yhteistyön tasapaino, coopetition, vaikuttajaviestintä
© Tritonia 2014-2019