Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Pellikka, Anu

TUTKIMUSLUPAPROSESSIN VIRTAVIIVAISTAMINEN Näkökulmana Lean-filosofia

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Harri Raisio
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Tieteellisen tutkimuksen tarkoitus terveydenhuollon tutkimusaloilla on tuottaa uutta tietoa esimerkiksi hoidoista, lääkkeistä, laitteista sekä terveydenhuollon ammattilaisten tai potilaiden kokemuksista tai käytännöistä. Ennen tutkimuksen aloittamista tutkijan on haettava tutkimukselleen lupa ja tietyissä tilanteissa eettisen toimikunnan lausunto. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on todettu tutkimuslupaprosessi liian raskaaksi ja byrokraattiseksi, jonka vuoksi sitä halutaan virtaviivaistaa. Tavoitteena on muokata lupaprosessista paremmin tutkijaa palveleva kokonaisuus. Kehittämisen taustalla on Lean-filosofia.

Tämä Pro gradu -tutkielma toteutettiin osana HUS:n Tutkimusjohdon Lean-hanketta. Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan eri näkökulmien avulla tutkimuslupaprosessin kehittämiskohteita sekä kartoittamaan kehittämistoimenpide-ehdotuksia tutkimuslupaprosessin turvallisuuden, tehokkuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tutkimusorganisaatiota voidaan kehittää Lean-filosofian avulla, minkälaisia kehittämiskohteita HUS:n tutkimuslupaprosessista voidaan tunnistaa sekä minkälaisia kehittämistoimenpiteitä tulisi käynnistää tutkimuseettisen lupaprosessin sujuvoittamiseksi.

Tämä tutkimus on teorialähtöinen laadullinen tutkimus. Se on toteutettu teemahaastatteluina yhdelle fokusryhmälle sekä yksilöhaastatteluina 14 henkilölle. Haastateltavia oli yhteensä 19. Tutkimuksen informantteina toimivat aloittelevat tutkijat (n=4), tutkimusryhmien johtajat (principal investigators PI) (n=4), tutkimuseettisten toimikuntien sihteerit (n=5), eettisen toimikunnan jäsenet (n=4) sekä yhteistyökumppanina toimivien lääkeyhtiöiden edustajat (n=2).

Aineiston analysoinnissa on käytetty menetelmänä sisällönanalyysia. Analyysin taustalla on teoreettisessa viitekehyksessä kuvattu tutkimuksen teon sekä eettisen tarkastelun perusta. Haastatteluaineisto on teemoiteltu Lean-filosofian käsitteiden mukaan: Tutkimuseettisen prosessin arvoa tuottavat tekijät, tutkimuseettisen prosessin virtaustehokkuutta edistävät tekijät, tutkimuseettisen prosessin hukka sekä tutkimuseettisen prosessin pullonkaulat.

Tulosten perusteella kuvataan niitä tekijöitä, joita tutkimuseettisessä prosessissa voidaan kehittää Lean-filosofiaa apuna käyttäen. Tutkimuksessa esitetään niitä turhia toimintoja, joita karsimalla prosessin hukka ja pullonkaulat vähenevät. Samoin esitellään niiden uusien toimintatapojen luomisen hyödyllisyyttä, jotka lisäävät prosessin tutkijoille tuottamaa arvoa sekä parantavat sen virtaustehokkuutta.
Avainsanat:
Tutkimusorganisaatio, Eettinen toimikunta, Tieteellinen tutkimus, Lean-filosofia
© Tritonia 2014-2019