Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Paloniemi, Jenni

Verkostojohtajan kompetenssit terveysnhuollossa -Sairaanhoitopiirien johtajien näkemyksiä verkostojohtajan kompetensseista julkisessa terveydenhuollossa nyt ja lähitulevaisuudessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101

Verkostojohtaminen tullee muuttumaan yhä keskeisemmäksi johtamisen alueeksi suomalaisessa terveydenhuollossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistuksen jälkeen. Tähän mennessä verkostojohtamista terveydenhuollossa on tutkittu varsin vähän.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia kompetensseja julkisen sektorin verkostojohtajalta vaaditaan terveydenhuollon toimintaympäristössä. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluita käyttäen ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. Haastattelun osallistujat valittiin virkaaseman perusteella ja haastatteluun kutsuttiin kaikkien manner- Suomen sairaanhoitopiirien johtajat. Haastatteluun osallistui 10 sairaanhoitopiirin johtajaa eri sairaanhoitopiireistä.

Verkostot ja verkostomainen toiminta korvaavat hierarkkista organisaatiorakennetta myös julkisella sektorilla. Verkostot eroavat muista organisoitumistavoista siten, että niiden toiminta perustuu enemmän luottamukseen ja sitoutumiseen kuin muodolliseen valtarakenteeseen. Verkostojohtamisen taas katsotaan aikaisemman tutkimustiedon perusteella olevan välittäjänä toimimista ja yhteistyön rakentamista verkoston toimijoiden keskuudessa. Kompetensseilla tarkoitetaan pätevyyttä tai kelpoisuutta, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, että verkostojohtajan pätevyys muodostuu johtamisosaamisten lisäksi johtajan persoonaan ja toimintatapoihin liittyvistä tekijöistä.

Tämän tutkimuksen perusteella verkostojohtaminen eroaa hierakisen organisaation johtamisesta siinä, että verkoston johtajalta puuttuu muodollinen valta-asema verkoston toimijoihin ja päätöksenteko verkostossa on hitaampaa. Verkostojohtajalta vaaditaan strategisen johtamisen osaamista, talousosaamista sekä henkilöstöjohtamisen osaamista. Verkostojohtajalle tärkeitä ovat sosiaaliset taidot kuten vuorovaikutustaidot ja kuuntelemisen taito. Lisäksi verkostojohtajalle tärkeitä ovat yhteistyötaidot, tulevaisuuden ennakointitaidot sekä kokonaisuuksien hallintaan liittyvät taidot.

Terveydenhuollon verkostojohtajan kompetensseihin kuuluvat tutkimuksen tulosten perusteella johtamisosaamiset, yksilön taidot, kyvyt ja arvot sekä toimintatavat ja asenteet, joiden tulisi näkyä verkostojohtajan toiminnassa, johtajan persoonallisuuteen liittyvät tekijät sekä akateeminen koulutus ja johtamiskoulutus. Verkostojohtajan toiminnan tulee olla avointa, läpinäkyvää ja johdonmukaista ja verkostojohtajan tulisi omassa toiminnassaan osoittaa aktiivisuutta ja kiinnostusta verkostontoimintaa kohtaan. Keskeistä on arvostaa ja kunnioittaa verkoston toimijoita ja heidän asiantuntijuuttaan. Terveydenhuollon toimintaympäristössä verkostojohtajalla oletetaan olevan laaja-alaista asiantuntemusta terveydenhuollosta.
Avainsanat:
verkostot, verkostojohtaminen, terveydenhuolto, kompetenssi
© Tritonia 2014-2019