Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pajunen, Mikko

Johtaminen ja organisaatiorakennemuutoksen: Tapaustutkimus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä organisaatiorakennemuutokseen ja muutosjohtamiseen liittyviä asioita. Tutkimuksen avulla pyrittiin kuvaamaan organisaatiorakennemuutos, selittämään sen synty- ja toteutusmekanismi, sekä tunnistamaan mahdolliset muutoksen hallinnassa käytetyt muutosjohtamismenetelmät.

Tutkimuskohteeksi valittiin vuonna 2014 mittavan organisaatiorakennemuutoksen toteuttanut yritys. Yritys on alallaan tunnettu ja hyvin menestynyt. Yrityksessä havaittiin selkeitä käytössä olleesta organisaatiorakenteesta aiheutuvia liiketoiminnallisia epäkohtia, joita organisaatiorakennemuutoksella pyrittiin parantamaan. Organisaatiorakennemuutoksessa yritykseen luotiin tulosyksikkörakenteen mukainen organisaatiorakenne entisen osittain toimintokohtaisen organisaatiorakenteen tilalle. Haastattelemalla yrityksen johtoa ja tutkimalla kyseisestä muutosprosessista kertovaa kirjallisuutta pyrittiin selvittämään miten organisaatiorakennemuutos toteutetaan ja mitä muutos johtamisen keinoja toteutus edellyttää.

Tutkimus aloitettiin organisaatiokeskustelulla, jonka yhteydessä tutustuttiin tunnetuimpiin organisaatiotyyppeihin ja perinteisempiin organisaatiorakennemalleihin. Organisaatiomuutosta ja muutosjohtamista tarkasteltiin selvittäen organisaatiomuutoksen erilaisia ilmenemismuotoja, aiheuttajia ja muutoksenhallintamalleja, sekä tyypillisimpiä muutosjohtamisen erityispiirteitä. Tutkimuksen empiriaosiossa käytettiin lähestymistapana case - tapaustutkimusta, jonka käyttöä puolsi tutkimuksen aihealueen yksilöllinen, tapauskohtainen luonne.

Tutkimustulosten mukaan organisaatiorakenteen muutosprosessi jakautuu kahteen konkreettiseen vaiheeseen: suunnitteluun ja toteutuksen. Organisaatiorakennemuutosta ohjaa muutossuunnitelma, jota tarkastetaan tarpeen mukaan. Muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää valita oikeat henkilöt organisaation sisäisiksi muutosagenteiksi, sekä uuden organisaatiorakenteen mukaisiin johto- ja avainasemiin. Organisaation henkilöstöä tulee informoida riittävästi muutoksen syistä, muutostoimenpiteistä ja muutoksen vaikutuksista jokapäiväiseen työskentelyyn.
Avainsanat:
organisaatio, organisaatiorakenne, organisaatiomuutos, muutosjohtaminen
© Tritonia 2014-2019