Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Harju, Sara

Työelämän muutokset asiantuntijatyössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Työelämä muuttuu jatkuvasti ja muutosvauhti on ollut nopeaa siirryttäessä kohti digitalisoitunutta työelämää. Muutos vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja organisaatioihin. Samalla kun vanhaa työtä katoaa, osa työstä muovautuu uudenlaiseksi työksi, mutta myös uutta työtä syntyy jatkuvasti. Työelämän muutos vaatii työvoimalta kykyä sopeutua uudenlaiseen työelämään ja hallita uudenlaisia työskentelytapoja sekä toimia yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Asiantuntijatyössä korostuu digitaalinen ymmärrys, kyky työskennellä verkostoissa sekä johtaa omaa työtään itsenäisesti. Organisaatioiden tulee kyetä johtamaan muutoksia tehokkaasti organisaation sisällä niin, että ne tuovat toimintaan tavoiteltua tehokkuutta ja henkilöstö sisäistää muutoksen, eikä jää vastustamaan sitä. Haasteena on työntekijöiden yksilöllinen suhtautuminen muutokseen, mikä vaatii organisaatiolta taitavaa ja monipuolista suhtautumista työntekijöiden epäilyksiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten työelämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat asiantuntijatyöhön. Tutkimus keskittyi työelämässä havaittavissa oleviin sekä tulevaisuuden muutoksiin, niiden vaikutuksiin työssä sekä asiantuntijan sekä työnantajan vastuuta muutoksessa. Teoriaosuudessa perehdyttiin tulevaisuuden työelämässä tapahtuviin muutoksiin sekä muutosjohtamisen teoriaan näitä aiheita käsittelevän kirjallisuuden ja tieteellisten artikkelien kautta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa työelämän muutoksia asiantuntijatyössä tutkitaan kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän keinoin. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella asiantuntijatyössä työ on merkittävien muutosten alla, muutokset vaikuttavat yksilön työn lisäksi organisaatiotasolla. Digitalisaatio vaikuttaa työelämään monilla eri tavoilla ja se muuttaa työelämää ylemmältä tasolta. Asiantuntijatyössä yksilöt saavat entistä enemmän vastuuta omasta työstä, sen johtamisesta ja kehittämisestä. Organisaatioilla työnantajana on vastuu työelämän muutosten strategisesta sovittamisesta toimintaan, mutta asiantuntijatyössä työntekijän merkitys strategiatasolla on kasvamassa. Muutoksen toteutuminen ja siihen sopeutuminen ei aina onnistu, vaan se vaatii sitoutumista ja kykyä oppia uutta niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.
Avainsanat:
Työelämän muutos, muutosjohtaminen, asiantuntijuus, digitalisaatio
© Tritonia 2014-2019