Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Bazia, Karolina

Performing in an Acquired Language among Finnish Ninth-Graders. Immersion versus Non-Immersion

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nestori Siponkoski
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
82
Työssäni olen tutkinut peruskoulun päättävien äidinkielenään suomea puhuvien yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kirjoittamista englannin kielellä. Tutkimukseeni osallistui yksi englannin kielisen kielikylvyn käynyt luokka- ja yksi tavallisen suomenkielisen ohjelman käynyt luokka. Oppilaille annettiin tehtäväksi kirjoittaa ajatuksiaan sosiaalisen median ja elektronisten laitteiden käytön määrästä englanniksi, ja tehtävässä oli Eric Pickersgillin valokuvia jotka toimivat visuaalisena apuna. Tavoitteenani oli selvittää millainen vaikutus englannin kielisen kielikylpyohjelman käymisellä on englanninkielisen tekstin tuottamiseen.
Analyysini perustui näiden kahden luokan tekstien vertailuun. Tarkastelin luokkien sanamääriä, sanavarastoa ja yleistä kielen sujuvuutta sanaluokka kerrallaan. Apuna käytin Aitchisonin teoriaa sanaluokkien prosessoimisesta ja English Oxford Dictionaryn verkkoversiota sanojen yleisyyden laskemisessa: kuinka usein tiettyä sanaa käytetään englannin kielessä. Lisäksi oppilaat vastasivat kyselyyn englannin kielen käytöstä Suomessa ja heidän asenteista englannin kieltä kohtaan. Tulokset osoittivat, että kielikylpyohjelman käymisellä on hyvin positiivinen vaikutus oppilaiden tekstin tuottamisen ja heidän sanavarastoonsa. Kuitenkin myös luokka, joka ei ollut käynyt kielikylpyohjelmaa, osasi tuottaa englanninkielistä tekstiä ongelmitta. Asennekyselystä selvisi myös se, että oppilailla on hyvin positiivinen asenne englannin kielen asemaa ja sen käyttöä kohtaan.
Avainsanat:
immersion, word-classes, productivity, attitudes, language acquisition
© Tritonia 2014-2019