Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Pekkarinen, Aino

Case-tutkimus: Vastuullinen henkilöstöjohtaminen ja sen mahdollistajat, käytännöt ja vaikutukset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen edustaa uutta suuntausta henkilöstöjohtamisen kontekstissa. Käsitteenä vastuullinen henkilöstöjohtaminen on melko hahmottumaton eikä sille ole olemassa vakiintunutta terminologiaa. Näin ollen tässä tutkimuksessa keskityttiin selventämään, miten vastuullinen henkilöstöjohtaminen ymmärretään, mitkä tekijät mahdollistavat sen toteutumisen, miten sitä toteutetaan ja miten se vaikuttaa yrityksissä.

Henkilöstöjohtamisella ja vastuullisuudella oli tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tärkeä rooli, sillä vastuullisella henkilöstöjohtamisella ei ole vakiintunutta teoriaa. Myös vastuullista henkilöstöjohtamista tarkastellaan aikaisempien tutkimusten valossa omassa kappaleessaan. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kvalitatiivista case-tutkimusta, ja tutkimuksen kohteena on kolme suomalaista suuryritystä, joista kertyi yh-
teensä 11 haastattelua.

Tutkimuksen valossa voidaan todeta, että vastuullinen henkilöstöjohtaminen on käsitteenä melko vakiintumaton yrityksissä, mutta vastuullisen henkilöstöjohtamisen kontekstissa puhutaan ääneen monista siihen kuuluvista asioista. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen ymmärretään yrityksissä ensisijaisesti arvojen kautta: vastuullinen henkilöstöjohtaminen on yrityksen arvojen mukaista henkilöstöjohtamista. Vastuullista henkilöstöjoh-
tamista mahdollistavat yrityksissä osaltaan myös organisaatiokulttuuri ja yleinen yhteiskunnallinen muutos. Vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa keskeistä on työhyvinvointi, työn ja vapaa-ajan tasapaino ja inhimillisyys erityisesti vuorovaikutuksessa.

Tutkimus tuo lisää tietoa siitä, miten vastuullinen henkilöstöjohtaminen ymmärretään, mitä käytäntöjä siihen kuuluu ja miten se vaikuttaa yrityksissä. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen rikkoo ennen kaikkea työn ja vapaa-ajan rajapintaa yrityksen ja työntekijän välillä. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on enemmän kuin mitä laki vaatii: yritykset huolehtivat työntekijöiden asioista yli lain vaatimien rajojen, koska vastuullisen henki-
löstöjohtamisen nähdään vaikuttavan työntekijöiden hyvinvointiin ja motivaatioon, ja näin ollen koko organisaation suorituskykyyn.
Avainsanat:
henkilöstöjohtaminen, vastuullisuus, vastuullinen henkilöstöjohtaminen
© Tritonia 2014-2019