Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Savinen, Netta

Flera språks närvaro i ett språkbadsklassrum. En fallstudie om lärartal

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Koulutusohjelma:
Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma
Sivumäärä:
86
Tutkielmassani tarkastelen monikielisyyden ilmentymistä kahden aineenopettajan luokkahuonepuheessa ruotsinkielisessä kielikylvyssä. Tutkielmani on laadullinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, ilmentääkö kielikylpykielellä opettavien aineenopettajien luokkahuonepuhe piilevää tai ilmeistä monikielisyyttä. Lisäksi tarkastelen haastattelujen avulla, onko monikielisyyden ilmenemisen taustalla didaktisia vai muita syitä. Tutkielman aineiston olen kerännyt nauhoittamalla erään kielikylpyryhmän yhden matematiikan- ja yhden ruotsinkielentunnin. Lisäksi haastattelin kumpaakin opettajaa heidän oman tuntinsa jälkeen. Opettajat pitivät tunnit kielikylpykielellä ryhmälle kahdeksasluokkalaisia kielikylpyoppilaita, jotka ovat päiväkodissa aloittaneet varhaisen täydellisen ruotsinkielisen kielikylvyn. Litteroin opettajien puheesta ne kohdat, jotka osoittavat luokkahuone- ja puhetilanteen monikielisyyttä ja jaan kohdat kategorioihin sen mukaan, onko monikielisyyden ilmeneminen piilevää vai ilmeistä. Nämä puhetilanteet kategorisoin vielä sen perusteella, millainen rooli monikielisyydellä on kussakin puhetilanteessa. Tämän jälkeen pohdin, mitkä tekijät saattavat selittää monikielisyyden ilmenemistä opettajien puheessa. Käytän tulkintojeni pohjalla kahta haastattelua, joissa kysyin opettajilta heidän kielellisestä taustastaan sekä suhtautumisestaan monikielisyyteen ja kielikylpyopettajan työhön.

Tulokset osoittavat opettajien puheen ilmentävän niin piilevää kuin ilmeistäkin monikielisyyttä. Piilevä monikielisyys ruotsinkielenopettajan puheessa nousee didaktisista ja kasvatuksellisista syistä hänen kehottaessaan oppilaita kielikylpykielen käyttöön, käydessä vertailevia keskusteluja suomen ja ruotsin kielestä sekä puhuttaessa muista kielistä. Monikielisyyden ollessa ilmeistä kyse on koodinvaihdosta, jota molemmat opettajat käyttävät luokkahuonepuheessaan. Koodinvaihto näyttää olevan ennemminkin tilannekohtaista ja kasvatuksellista kuin didaktista. Koodinvaihtoa ilmenee matematiikan opettajan käyttäessä murreilmaisuja sekä ruotsinopettajan käyttäessä suomea lainatessaan suomenkielistä oppikirjaa käännöstehtävissä. Ruotsinopettajan puheessa ilmenee myös muutama suomenkielinen sana käsitekeskusteluissa sekä kerran opettajan kenties tiedostamatta toisen suomenkielisen sanan vaikutuksesta.
Avainsanat:
språkbad, flerspråkighet, lärartal, kodväxling, språkbadsdidaktik
© Tritonia 2014-2019