Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pohjola, Anna-Kaisa

Pienten muotoilutoimijoiden horisontaalisen yhteistyön mahdollisuudet Lahden alueella

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Lahden alueella toimivat muotoiluyritykset ja –yrittäjät ovat pääosin pitkälle erikoistuneita ja pieniä toimijoita, eivätkä rajallisten resurssiensa johdosta muun muassa kykene vastaanottamaan laajoja toimeksiantoja. Alueen muotoiluekosysteemiä haluttaisiin kuitenkin kehittää suuntaan, jossa muotoilutoimijat voisivat yhteistyön keinoin ja ydinosaamisiaan yhdistellen näyttäytyä varteenotettavana tahona isommistakin asiakastoimeksiannoista kilpaillessa. Tutkimuksessa selvitetään, voisivatko Lahden alueen pienet muotoiluyritykset luoda toiminnalleen lisäarvoa horisontaalisen yritysyhteistyön kautta ja löytää potentiaalisten ja osittain ohjattujen yhteistyökuvioiden avulla apua oman toimintansa ja koko alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tutkimus on kvalitatiivinen ja luonteeltaan kartoittava selvitys lahtelaisten muotoilutoimijoiden yhteistyön mahdollisuuksista. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään muotoilun toimialaan ja sen erityispiirteisiin, yhteistyön kannustimiin, esteisiin, rakentumiseen ja malleihin sekä arvontuotannon muodostumiseen. Tarkastelun keskiössä on horisontaalinen yhteistyö eli samalla tai toisiaan sivuavilla aloilla toimivien yritysten välinen yhteistyö, mikä tuo omat haasteensa yhteistyön muodostamiselle. Empiirinen tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa Lahden alueen muotoilutoimijoille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä selvitettiin toimijoiden yhteistyökokemusta ja asenteita yhteistyötä sekä toiminta-aluetta kohtaan.

Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että muotoilutoimijoiden rajalliset resurssit eivät tahdo riittää toiminnan laajentamiseen yhteistyön keinoin, saati sopivien yhteistyökumppanien etsimiseen. Kiinnostusta yhteistyötä kohtaan olisi, mutta ei tiedetä, mistä lähteä liikkeelle. Lahden alueelle tulisi luoda hedelmälliset puitteet yhteistyöaihioiden kehittymiselle mahdollistamalla toimijoiden kohtaaminen ja verkostoituminen ja parantamalla tiedonvälitystä sekä tietoisuutta erilaisista yhteistyömuodoista.
Avainsanat:
horisontaalinen yhteistyö, verkostoituminen, muotoiluala, monenkeskinen yhteistyö
© Tritonia 2014-2019