Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Ribacka, Cia

Språkbad som undervisningsprogram - Lärarreflektioner kring undervisningsmetoder och arbetssätt i åk 1

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Koulutusohjelma:
Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma
Sivumäärä:
102
Tutkielmassani kartoitan kielikylpyopettajien opetusmenetelmiä ja työtapoja kielikylvyn 1. luokalla. Tavoitteenani on antaa kattava kuva kielikylpyopettajien luokkahuonetodellisuudesta sekä verrata tätä alan kirjallisuuteen ja teoriaan. Kielikylvyn teorian pohjalta olen työstänyt kolmiosaisen kyselylomakkeen, johon sain kahdeksan vastausta. Kyselylomakkeeni osat koostuvat kielikylvyn pääperiaatteista ja opetusmetodeista, kielen ja sisällön integroinnista sekä kielikylvyn työtavoista. Analyysissä käytän pääsääntöisesti laadullista tutkimusmenetelmää ja tavoitteeni on antaa kokonaislaatuinen kuva kielikylpyopettajien työtodellisuudesta. Analysoin 8 eri opettajan vastauksia. Koska analysoitavaa aineistoa on määrällisesti vähän, painotan tutkielmassani laadullista ja kuvailevaa lähestymistapaa. Tästä syystä annan tutkimusaineistoni pohjalta useita esimerkkejä, joita analysoin ja vertaan teoriaan.

Tutkimustulokseni osoittavat että opetusmetodit ja työtavat, jotka aikoinaan olivat kielikylpyopetuksen peruskivet, ovat edelleen osa kielikylpyopettajien päivittäistä työtä. Jokainen teoriasta nostamani menetelmä sekä työtapa ovat osa vastaajieni opetustodellisuutta. Vastausteni perusteella voin todeta että eroavaisuudet opettajien kesken koskevat lähinnä eri menetelmien ja työtapojen käytön yleisyyttä. Tämä saattaa johtua siitä, että vastaajilla on eri tavoitteet menetelmille ja työtavoille. Myös oppilaat sekä luokkahenki voivat vaikuttavat eri menetelmien ja työtapojen yleisyyteen.

Tutkimukseni perusteella voi todeta että kielikylpyopetus perustuu edelleenkin samojen periaatteiden pohjalle kuin kolmekymmentä vuotta sitten, kun Suomen ensimmäinen opetusryhmä aloitti kielikylvyssä. Vähäisestä vastausmäärästä johtuen en pysty yleistämään tutkimustuloksiani, mutta vastaajieni kesken tämä pitää paikkansa.
Avainsanat:
språkbad, språkinlärning, undervisningsmetoder, arbetssätt
© Tritonia 2014-2019