Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Rautio, Tanja

Taloushallinto-ohjelman vaihtoprosessi, case Alfa Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tämä tutkimus on pitkittäistutkimus ja se käsittelee taloushallinto-ohjelman vaihtoprosessia case yrityksessä, jossa tutkimuksen kirjoittaja työskenteli vaihtoprosessin aikana. Tutkimus on kvalitatiivisella tutkimusotteella tehty, toimintatutkimuksen keinoin toteutettu tapaustutkimus. Sen avulla on kuvattu case yrityksen taloushallintoprosessin nykytila sekä sen sähköistämisellä haluttu tavoitetila. Tutkimuksella haluttiin vastata kysymyksiin, mitä taloushallinnon sähköistäminen tulee pk-yritykseltä vaatimaan, minkälaisia kustannussäästöjä sillä voidaan yksittäisen palveluntarjoajan tarjouksen perusteella saavuttaa sekä mitä hyötyjä ja mahdollisia haittoja siitä seuraa. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan, mitä muita mahdollisia jatkossa toteuttavia kehityskohteita case yrityksen taloushallinnon prosesseissa on, joita voitaisiin vielä kehittää, jotta digitaalinen taloushallinto voisi toteutua vieläkin kattavammin. Tutkimuksen tavoitteena on luoda viitekehys taloushallinto-ohjelmiston valinnan tueksi myös muille pk-yrityksille ja näin auttaa suomalaisten laskentatoimen ammattilaisten taloushallinto-ohjelmiston vaihtoprosessia.

Tutkimus toteutettiin tutustumalla sähköiseen taloushallintoon ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvään teoriaan sekä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja tapaustutkimuksiin. Sisällönanalysointia suoritettiin prosessin kulkuun liittyvien sähköpostien osalta, jota käytiin ohjelmiston toimittajan ja projektista vastaavan työntekijän välillä. Myös tutkimuksen kirjoittajan omaa osallistuvaa havainnointia hyödynnettiin muistioiden muodossa.

Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä aiemmista tapaustutkimuksista saatujen tulosten kanssa ja taloushallinnon kehitysprojekti noudatti pitkälti teoreettisen viitekehyksen luomaa mallia. Tutkimuksessa päästiin haluttuihin tavoitteisiin ja tutkimuksen perusteella voidaan sähköiseen taloushallintoon siirtymistä suositella kaikille pk-yrityksille. Vaikka taloushallinto-ohjelman vaihtoprosessin alkuvaihe vaatii paljon ajallisia resursseja ja työtä, on sähköinen taloushallinto nykyaikaa ja siirtymässä yhä enenevämmässä määrin kohti täysimääräistä digitalisoitumista.
Avainsanat:
sähköinen taloushallinto, liiketoimintaprosessien kehittäminen, pienet ja keskisuuret yritykset
© Tritonia 2014-2019