Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Korvola, Jaakko

Kuntosali- ja personal training -palveluiden toimialan ominaispiirteet ja kilpailuedun lähteet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
130
Kuntosali- ja personal training -palveluiden suosion kasvu on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Toimialasta on tullut erittäin kilpailtu ja alalla on monenlaisia toimijoita. Kuinka alalla voidaan saada kilpailuetua ja mihin tekijöihin alalla olisi hyvä panostaa? Tämän tutkielman tarkoituksena on tuottaa markkinointistrategista ymmärrystä kuntosali- ja personal training -palveluiden alalla toimimisesta ja tutkimusongelmana on tunnistaa toimialalle keskeisiä kilpailuedun lähteitä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu yhdistämällä tutkielman kaksi teorialukua. Tutkielman mukaan kilpailuetua toimialalla on erittäin haastavaa saada aikaan geneerisillä kilpailukeinoilla, kuten pelkällä hinnalla tai laajalla palvelutarjoomalla. Tutkielma esittää, että kilpailuedun lähteet kuntosali- ja personal training -palveluissa syntyvät palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden onnistuneen johtamisen kautta. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat asiakassuhteen johtaminen, palvelun laatu, asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys. Tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin haastattelujen avulla ja näkökulma tutkielmassa on liikkeenjohdollinen. Aineisto analysoitiin teoreettisen sisällönanalyysin avulla.

Tämän tutkielman tulosten pohjalta näyttää siltä, että kuntosali- ja personal training -palveluiden toimialalla todellista kilpailuetua ei saavuteta geneerisillä kilpailukeinoilla. Tulosten perusteella näyttää siltä, että mikään yksittäinen tekijä ei ole yksinään ratkaiseva kilpailuedun kannalta. Tutkielman tulosten mukaan kilpailuetua voidaan saavuttaa alalla keskittymällä palvelun laatuun, asiakasuskollisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen yhteydessä olevien ydintekijöiden avulla ja niiden kokonaisvaltaisella markkinoinnin johtamisella.
Avainsanat:
Toimiala, palvelun laatu, personal trainer, asiakassuhteen johtaminen ja kilpailuetu
© Tritonia 2014-2019