Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Karvonen, Sara

Oppimiskeskeisen käyttöliittymän käytettävyys

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Laura Lappalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
127
Tavallisesti käyttöliittymäsuunnittelussa tähdätään sellaisen käyttäjäkokemuksen tavoittelemiseen, joka yhdistyy liiketoiminnan tai viestinnän tavoitteisiin. Oppimiskeskeisen käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteena on auttaa henkilöä parantamaan oppimistuloksia sekä oppimiskokemuksen laadukkuutta. Opiskeluun tarkoitettujen verkkojärjestelmien käytettävyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat kriittisiä tekijöitä onnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun takaamiseksi ja oppimiskokemuksen aikaansaamiseksi. Tutkimuksessani selvitän käytettävyyden vaikutusta hyvän oppimiskokemuksen muodostumiseen. Tarkastelen erityisesti Vaasan yliopiston Moodlen käytettävyyttä oppimiskokemusta edistävien tekijöiden näkökulmasta.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostettiin tutustumalla aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin liittyen käyttöliittymäsuunnitteluun ja käytettävyyteen verkko-oppimisympäristöjen näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa toteutettiin käytettävyystutkimus verkko-oppimisympäristö Moodlelle. Käytettävyystutkimuksessa menetelminä käytettiin heuristista arviointia ja käytettävyystestausta. Käytettävyystestaus toteutettiin opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian käytettävyystestauslaboratoriossa ruudunkaappaus- ja katseenseurantateknologioita hyödyntäen. Heuristisen arvioinnin suoritti tutkija itse ja käytettävyystestauksessa käytettiin todellisia käyttäjiä.

Tutkimuksen perusteella käytettävyydeltään hyvässä verkko-oppimisympäristössä on huomioitu oppijan erityispiirteet käyttäjänä. Käyttöliittymäsuunnittelussa käyttäjäkeskeisyydestä on verkko-oppimisympäristön käyttöliittymän suunnittelussa siirrytty oppijakeskeisyyteen, jolloin huomioidaan oppijan tavoitteiden poikkeavuus tavanomaisen käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteisiin verrattuna. Hyvän oppimiskokemuksen avain on käyttöliittymän selkeys ja yksinkertaisuus sekä navigaation selkeys ja johdonmukaisuus. Oppimiskokemukseen vaikuttaa merkittävästi oppijan oppimismotivaatio, johon verkko-oppimisympäristön käytettävyydellä on suuri vaikutus. Verkko-oppimisympäristön vaikutus käyttäjän oppimismotivaatioon näkyy erityisesti silloin, jos verkko-oppimisympäristön käyttöliittymäsuunnittelu on toteutettu puutteellisesti ja verkko-oppimisympäristö on hankalakäyttöinen.
Avainsanat:
oppimiskokemus, verkko-oppimisympäristö, käyttäjäkokemus, käytettävyys
© Tritonia 2014-2019