Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Koski, Kristian

Sisällön käytettävyys verkkosivustolla. Tarkastelussa Rauman seurakunnan sivustouudistus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
118
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten verkkosivujen käytettävyyttä voidaan kehittää sisältönäkökulmasta. Lähtökohtana toimi käsitys sivuston informaatiosta osana käyttökokemusta. Sisällön käytettävyys perustuu luettavuuden parantamiseen ja valitun kohderyhmän huomioimiseen viestien tuottamisessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Rauman luterilaisen seurakunnan sivustoa. Työssä arvioitiin seurakuntien verkkosisällön sijoittumista sivuilla ja sivujen keskinäistä hierarkiaa. Analyysi ajoitettiin julkaisualustan vaihdokseen, mikä toi suunnittelun mallinnukseen sekä apua että rajoitteita. Vertailuaineistona olivat kirkon Lukkari-alustalla toimivat Jyväskylän seurakunnan sivut.

Aluksi selvitettiin kirkon ja seurakunnan viestinnän tavoitteita, jotka olivat yhtä pyrkimyksessään kohdata erilaisia ihmisiä. Kirkon strategioissa painottuivat perhekeskeinen toimintatiedotus ja kirkko kulttuuriperintönä. Tutkimuksessa kysyttiin, miten mainitut tavoitteet näkyvät sivustolla. Menetelmänä käytetty sisältöauditointi esitti valitun sivuston kaipaavan toimintaan osallistavaa sekä historiasta ja traditioista kertovaa sisältöä.

Toinen kysymys koski sisällön käytettävyyden kehittämistä, johon haettiin ehdotuksia heurististen kriteerien ja sivustoilla suoritettavien tehtävien kautta. Ratkaisuina käyttökokemuksen parantamiseen korostuivat aihepiireille omistetut kuvailevat johdantosivut, elementtien harventaminen, visuaalinen erottelu sekä rinnakkaisten asialuokkien määrän rajaaminen.

Tulosten pohjalta toteutettiin malli sisällön sovittamisesta Lukkariin. Kirkon alustalla käytettävyyttä parantavaksi tekijäksi osoittautui sopivia sisältöpaikkoja tarjoavien sivumallien valinta aihepiirin mukaan. Vertailusivuston arvio osoitti, että käyttökokemukseen voidaan vaikuttaa myös jakamalla ja tasaamalla sisältö valmiiksi tarjottujen pääluokkien alle. Tiedon löytymistä voidaan helpottaa ja haluttuja teemoja korostaa lisäämällä julkaisualustaan uusia alaluokkia, joihin viitataan etusivulla.
Avainsanat:
kirkollinen viestintä, käytettävyys, mediasuunnittelu, verkkoviestintä, verkkosivustot, verkkoviestintä
© Tritonia 2014-2019