Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Koskinen, Marjaana

Laatu organisaation elämäntavaksi. Pk-yrityksen henkilöstöjohtamisen käytännöt laatukulttuurin tekijöinä.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo-Pekka Uotila
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
110
Suomen talous on ollut viime vuosina vaikeuksissa, sillä vienti ei vedä ja yritykset vähentävät työntekijöitään. Valtiovalta pyrkii monin eri keinoin saamaan Suomen talouden kasvuun. Yksi keino on kannustaa kansalaisia yrittäjyyteen ja oman yrityksen perustamiseen. Suomi onkin pienten ja keskisuurien yritysten maa. Monen yritysten kasvu- ja menestystekijöitä ovat olleet onnistunut liikeidea ja liiketoimintaosaaminen. Nämä eivät kuitenkaan enää riitä, vaan menestyäkseen yrityksellä tulisi olla toiminnoissaan ymmärrys hyvästä henkilöstöjohtamisesta, asiakaslähtöisyydestä sekä laatunäkökulmasta. Tällaista laatuun perustuvaa yrityksen toimintakulttuuria voidaan sanoa laatukulttuuriksi.

Tämän tutkimuksen aiheena on tarkastella, mitä on laatukulttuuri ja miten pk-yritysten henkilöstöjohtamisen käytännöt näkyvät laatukulttuurina yrityksen keskeisissä toiminta- ja ajattelutavoissa sekä organisaation arvoissa ja asenteissa.

Tutkimuksen keskeiset teoreettiset tarkastelukohteet ovat yrityksen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja laatukulttuuri. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoituna lomake-haastatteluna ja osin avoimena teemahaastatteluna kolmessa pk-yrityksessä, joissa haastateltiin henkilöstöasioiden kanssa työskenteleviä ja niistä päättäviä henkilöitä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista menetelmää ja tutkimustyyppinä oli kuvaileva tutkimus.

Tutkimuksen keskeisenä havaintona oli laatukulttuurin näkyvyys yrityksen toiminnossa erityisesti neljällä henkilöstöjohtamisen osa-alueella. Ensimmäisenä oli asiakaslähtöisyys, sillä ilman asiakasta ei olisi yrityksen toimintaakaan. Toisena olivat onnistuneet esimies-käytännöt ja laatujohtaminen, jotka edistivät avointa vuorovaikutusta ja saivat aikaan motivoidun ja sitoutuneen henkilökunnan. Kolmantena oli työntekijöiden osaamisen varmistaminen ja neljäntenä työhyvinvointi, sillä yrityksissä henkilöstö nähtiin voimavarana, jolle pyrittiin luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset omaehtoiseen työhön avoimessa ilmapiirissä niin laadun kuin asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi.
Avainsanat:
Laatukulttuuri, henkilöstöjohtaminen, asiakaslähtöisyys, laatu, pk-yritys
© Tritonia 2014-2019