Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Willman, Jaro

IRTISANOMISTEN VAIKUTUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN – Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten irtisanomiset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia henkilöstön irtisanomisten vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Irtisanomisten suhdetta kannattavuuteen tutkittiin vuosilta 2009–2013 Helsingin pörssissä noteeratuissa yrityksissä. Kannattavuutta mitattiin neljän eri kannat-tavuuden tunnusluvun avulla, jotka olivat koko pääoman tuottoaste (ROA), sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI), oman pääoman tuottoaste (ROE) sekä liikevoittoprosentti (PM).

Tutkielman aineisto on kerätty irtisanomisten osalta Suomen Ammattiliittojen Keskus-järjestön (SAK) verkkosivuilta sekä tunnuslukujen osalta Orbis sekä voitto+ tietokan-noista. Tutkimuskysymykset pohjautuivat tutkimuksessa käytettyihin esikuva–artikkeleihin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin t–testiä sekä Wilcoxonin testiä, riippuen jakauman normaalisuudesta. Aikaisemmat aiheesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet ristiriitaisia tuloksia irtisanomisten vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen.

Tutkimustulokset osoittavat, että yritykset jotka eivät irtisano henkilöstään saavat kes-kimäärin paremman arvon kannattavuuden mittareilla niin ennen irtisanomisia, kuin irtisanomisten jälkeenkin. Tutkimustuloksista kuitenkin ainoastaan irtisanomisajankoh-dan jälkeiset kannattavuuden tulokset olivat tilastollisesti lähes merkitseviä. Tutkimus-tulokset joidenkin tunnuslukujen osalta ovat ristiriidassa keskenään, joka on hyvin ta-vanomaista aikaisempien aiheen tutkimusten perusteella. Tehty tutkimus vahvistaa sen, että irtisanomisten vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen on hyvin vaikea tehdä ylei-siä johtopäätöksiä.
Avainsanat:
kannattavuus, henkilöstön irtisanominen, Helsingin pörssiyritykset
© Tritonia 2014-2019