Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkinen, Mari

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juha Lindgren
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Elinkeinoverolain 6 b §:n mukaan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ovat tietyin edellytyksin verovapaita, ja vastaavasti luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia. Kyseinen säännös tuli voimaan jo vuonna 2004, mutta sen soveltaminen aiheuttaa edelleen tulkintaongelmia, koska verovapaussäännöksestä muodostui hyvin vaikeaselkoinen. Tässä tutkielmassa selvitetään osakeyhtiön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapauden edellytykset, miten näitä edellytyksiä olisi tulkittava sekä millaisia ongelmia tulkintaan on liittynyt. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, soveltuuko EVL 6 b §:n verovapaussääntö case-yhtiö X Oy:n tytäryhtiöosakkeiden luovutukseen.

Tutkielma on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen, sillä tutkielman tarkoituksena on selvittää voimassa olevan oikeuden kanta EVL 6 b §:ssä säädettyyn käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapauteen ja erityisesti tulkintaongelmia aiheuttaneisiin verovapauden edellytyksiin. Tutkielman lähteinä käytetään lainsäädäntöä, lain esitöitä ja oikeuskäytäntöä. Myös oikeuskirjallisuus ja asiantuntija-artikkelit ovat tässä tutkielmassa hyvin merkittäviä lähteitä.

Tutkielmassa havaittiin, että verovapauden edellytyksistä luovutettavien osakkeiden kuuluminen EVL-tulolähteen käyttöomaisuuteen on aiheuttanut monia tulkintaongelmia. Tutkielmassa todettiin, että yhtiöiden välinen toiminnallinen yhteys on merkittävässä asemassa, kun arvioidaan osakkeiden kuulumista elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen. Riittävän toiminnallisen yhteyden muodostumiseen liittyy vielä tulkintaongelmia, sillä oikeuskäytännön perusteella ei voitu osoittaa rajaa, jossa toiminnallinen yhteys katsottaisiin riittäväksi. Myös case-yhtiön kohdalla riittävän toiminnallisen yhteyden muodostuminen oli tulkinnanvaraista, mutta viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön perustuen riittävän yhteyden katsottiin syntyvän. Osakkeiden käyttöomaisuusluonteen lisäksi myös muut EVL 6.1.1 ja 6 b §:n edellytykset täyttyivät, joten EVL 6 b §:n verovapaussäännön katsottiin soveltuvan case-yhtiön osakeluovutukseen.
Avainsanat:
käyttöomaisuusosake, luovutusvoitto, verovapaus
© Tritonia 2014-2019