Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Paldanius, Sami

Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen pienjännitemoottorien markkinointiviestinnässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Vekara ja Simo Suoranta/Timo Vekara
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Informaatioteknologisen murroksen myötä kuluttajat ja yritykset ovat tottuneet etsimään tietoa ensisijaisesti internetistä. Globalisaation ja digitalisaation seurauksena yritysten liiketoimintoja on tarkasteltava uudelleen, jotta ne tukevat paremmin nykyajan digitaalisia asiakasrajapintoja. Digitaaliset sidosryhmät kohdataan verkossa ensimmäisenä vaikuttavan markkinointiviestinnän keinoin.

Tämän diplomityön tarkoituksena on tunnistaa ammatilliset ja tekniset edellytykset digitaaliselle sisältömarkkinoinnille ABB-yhtymän globaalissa Pienjännitemoottorit-tuoteryhmässä. Tavoitteena on identifioida käytänteitä ja parannusehdotuksia, joiden avulla ABB Pienjännitemoottorien osaamista ja tuotetarjontaa voidaan markkinoida digitaalisissa markkinointiviestintäkanavissa. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty ABB Motors and Generators Vaasalle.

Työn alussa taustoitettiin uusimpien pienjännitemoottoriteknologioiden sähköteknisiä ja standardointiin liittyviä taustoja sekä markkinointiviestinnän nykytilannetta toimeksiantajan näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa kuvattiin digitaalisen markkinointiviestinnän muutosta ja sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia teknologialiiketoiminnalle.

Tutkielman tueksi koottiin empiirinen aineisto, joka muodostettiin eri funktioiden asiantuntijoiden kanssa toteutetuista teemahaastatteluista. Haastattelututkimuksella selvitettiin sekä tiedonantajien tulkintaa sähkömoottorien markkinoinnista että valmiuksia hyödyntää organisaatiossa piilevää osaamista sisältömarkkinoinnissa.

Työn tuloksena saatiin aineistolähtöisesti analysoitua tulkintaa sähkömoottorien markkinoinnista digitaalisissa viestintäkanavissa. Muodostunut aineisto tarjoaa vahvistusta, argumentteja ja työkaluja ABB Pienjännitemoottorien ulkoisen markkinointiviestinnän kehittämiseen ja jalkauttamiseen organisaatiossa.
Avainsanat:
Pienjännitemoottori, digitaalinen markkinointiviestintä, sisältömarkkinointi
© Tritonia 2014-2019