Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vastamäki, Ville

TOIMITUSJOHTAJIEN PALKITSEMISEN VAIKUTUS PANKKIEN KIINTEISTÖLUOTTOTAPPIOIHIN FINANSSIKRIISIN AIKANA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sami Vähämaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tässä tutkielmassa perehdytään toimitusjohtajien palkitsemiseen ja siihen, miten palkitseminen on vaikuttanut yhdysvaltalaisten pankkien holdingyhtiöiden luottotappioihin finanssikriisin aikana. Yritysjohdon palkitseminen on aina ollut ja tulee olemaan tärkeä päätös, joka vaikuttaa yrityksen toimintaan tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsitellään palkitsemista yleisesti; palkitsemisen tavoitteita, osa-alueita, palkitsemisjärjestelmän rakennetta ja palkitsemiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan palkitsemiseen liittyvää agenttiteoriaa, pankkien johtamis- ja valvontajärjestelmiä ja vuosien 2007–2008 finanssikriisiä.

Useat aikaisemmat tutkimukset pitävät pankkien kasvanutta riskinottoa yhtenä finanssikriisin perimmäisistä aiheuttajista, etenkin kiinteistöluotot ja niistä aiheutuneet tappiot koituivat pankeille kohtalokkaiksi finanssikriisissä. Toimitusjohtajien riskinotosta on paljon aikaisempia tutkimuksia, mutta vain harva niistä on keskittynyt pankkeihin. Lisäksi monet tutkimukset tarkastelevat palkitsemisen vaikutusta osaketuottoihin, mutta tässä tutkielmassa pankkien menestyksen ja riskin mittarina toimii kiinteistöluottotappioiden määrä. Tutkimusaineisto koostuu 59:stä eri pankin holdingyhtiöstä ja niiden toimitusjohtajista. Tutkielman tarkoituksena on tilastollisen mallin avulla etsiä yhteyttä toimitusjohtajien palkkioiden ja pankkien kiinteistöluottotappioiden välille finanssikriisin aikana.

Tutkielman tulosten perusteella voidaan päätellä, että edellisvuoden lyhytaikaisiin tavoitteisiin sidottu palkitseminen kasvatti toimitusjohtajien ottamaa riskiä. Tarkemmin sanottuna, mitä suurempi määrä toimitusjohtajille myönnettiin kiinteää palkkaa ja bonuksia vuonna 2006, sitä suuremmat olivat pankkien kiinteistöluottotappiot vuonna 2007. Etenkin bonuksen suhteellisella määrällä kiinteään palkkaan nähden havaittiin olevan merkitystä. Toimitusjohtajien pitkän aikavälin palkitsemismuotojen ja pankin kiinteistöluottotappioiden välille ei löydetty yhteyttä tässä tutkielmassa.
Avainsanat:
palkitseminen, toimitusjohtajat, luottotappiot, finanssikriisi, pankit
© Tritonia 2014-2019