Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Latvala, Mikko

Maahanmuuttajataustainen nuori osana suomalaista yhteiskuntaa: Jalkapalloharrastuksen merkitys poikien integraation edistäjänä.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Maahanmuuttajataustaisten nuorten eli Suomeen muuttaneiden tai täällä maahanmuuttajaperheisiin syntyneiden nuorten sopeutuminen Suomeen ja tämän edistäminen ovat ajankohtaisia kysymyksiä. Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään, kuinka maahanmuuttajataustaiset nuoret integroituvat Suomeen ja kuinka integraatiota voitaisiin tukea. Tällä tutkimuksella on kaksi tavoitetta. Ensiksi pyritään tutkimaan, mitä tarkoitetaan maahanmuuttajien integraatiolla, mitä termi käytännössä tarkoittaa ja millaisia seikkoja liittyy sen toteutumiseen tai mahdolliseen epäonnistumiseen. Toiseksi tutkimuksella pyritään selvittämään, kuinka jalkapalloharrastus voisi tukea maahanmuuttajataustaisen nuoren integraatiota.

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineiston kerättiin haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin yhteistyössä Vaasan palloseuran tukisäätiö ja VPS-juniorit ry:n kanssa. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kymmentä 11−17-vuotiasta jalkapalloa harrastavaa maahanmuuttajataustaista nuorta. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina.

Maahanmuuttajan integraation määrittelyä on tuotu esiin tutkielman teoriaosassa. Maahanmuuttajan integraatio voidaan määritellä prosessina, jossa maahanmuuttaja sopeutuu uuden kotimaansa yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Integraatiossa maahanmuuttaja omaksuu hänelle kuuluvat poliittiset ja juridiset oikeudet ja velvollisuudet, saavuttaa tietyn sosioekonomisen aseman ja omaksuu uuteen kulttuuriin kuuluvat tavat ja asenteet pitäen samalla kiinni myös omasta alkuperäisestä kulttuuristaan. Integraatio on maahanmuuttajan sopeutumisen ihanne vaihtoehto, jossa vanha ja uusi kulttuuri elävät sulassa sovussa keskenään.

Ohjattu vapaa-ajan toiminta kuten jalkapallo ovat hyviä keinoja maahanmuuttajataustaisen nuoren integraation edistämiseen. Sekä teoriaosa että haastattelut osoittavat jalkapalloharrastuksella olevan paljon integraation kannalta positiivisia vaikutuksia. Jalkapallo tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle häntä kiinnostavan, tutun ja turvallisen vapaa-ajan harrastuksen, joka helpottaa sopeutumista uuteen ympäristöön. Jalkapalloharrastuksen keskeisin hyöty integraation kannalta ovat uudet sosiaaliset suhteet. Jalkapalloharrastuksen kautta maahanmuuttajataustaisella nuorella on mahdollisuus kohdata toisia oman ikäisiään nuoria, joiden kanssa hän voi luoda pelikentän ulkopuolelle ulottuvia ystävyyssuhteita.

Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen kautta jalkapalloharrastus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle mahdollisuuden oppia puhumaan uuden kotimaansa kieltä. Kielen oppiminen on keskeinen tekijä integraatioprosessissa. Kielen oppimisen kautta sekä koulunkäynti että uusien sosiaalisten suhteiden syntyminen tehostuvat. Kielen oppiminen lievittää kulttuurishokkia ja helpottaa sopeutumista, kun ymmärtää uutta ympäristöään aiempaa paremmin
Avainsanat:
Integraatio, Maahanmuuttajataustainen nuori, Kulttuurishokki
© Tritonia 2014-2019