Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Åkerfelt, Sarita

Organisaation ilmapiiri - sisäisen viestinnän rooli yhteishengen luomisessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
144
Organisaatioilmapiiriä on tutkittu jo useiden vuosikymmenten ajan ja tutkimusten mukaan ilmapiirillä on merkittävä vaikutus työyhteisöön sekä organisaation koko toimintaan. Sisäisen viestinnän keinoin työpaikan ilmapiiriä voidaan kehittää ja parantaa ja se onkin yksi sisäisen viestinnän tärkeimmistä tehtävistä. Kiinnittämällä huomiota miten viestitään, mitä viestitään, kenelle viestitään ja milloin, voidaan saada aikaan suuria harppauksia työyhteisön ilmapiirin parantamiseksi. Sisäisellä viestinnällä on merkitystä työn sujuvuuteen ja sitä kautta työilmapiiriin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohdeorganisaation ilmapiirin tila sekä muodostaa tulkinta siitä, mistä ilmapiiri koostuu ja miten henkilöstö kokee ilmapiirin vaikuttavan jokapäiväiseen arkeen. Lisäksi tutkitaan organisaation sisäisen viestinnän merkitystä ilmapiirikokemuksen muodostumisessa. Tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu 73 teemahaastattelusta, jotka on toteutettu keväällä 2015. Ilmiötä lähestytään yksittäisen tapaustutkimuksen kautta ja analyysissä on käytetty diskurssianalyysin keinoja.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että organisaation ilmapiiri on merkittävässä roolissa organisaation toiminnassa, sillä se vaikuttaa esimerkiksi työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, työturvallisuuteen, tehokkuuteen ja sitä kautta myös tulokseen. Positiivinen ilmapiiri on paitsi yhteishenkeä, pyyteetöntä auttamista ja rentoa huumoria, mutta myös asia, mikä välittyy asiakkaille hyvänä laatuna ja sujuvana kaupankäyntinä. Sisäisen viestinnän tehtävä organisaatioilmapiirin kehittämisessä on perustavanlaatuinen, sillä ilman vuorovaikutusta työyhteisö ei voi tehokkaasti toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi. Ihmisten välinen aito vuorovaikutus ei kuitenkaan synny itsestään, vaan sen kehittäminen vaatii aikaa ja jokaisen työyhteisön jäsenen panostusta.
Avainsanat:
Ilmapiiri, sisäinen viestintä, organisaatiokulttuuri, diskurssianalyysi
© Tritonia 2014-2019