Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kotajärvi, Matias

Tutkimus laittomaan sisäpiirikauppaan vaikuttavista tekijöistä Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Saadessaan salattua tietoa yrityksen tulevaisuudesta sisäpiiriläinen on velvoi-tettu pidättäytymään tiedon jakamisesta muille sellaisille tahoille, jotka tiedon saatuaan saattaisivat käyttää sitä väärin. Sisäpiirintiedon tutkimus on osoitta-nut, että s voivat saavuttaa normaalista poikkeavia tuottoja, vaikka pitkällä ai-kavälillä tällaisten tuottojen saavuttaminen on haastavaa.

Tutkielman teoriaosan tarkoituksena on esitellä erilaisia sisäpiirintiedon ympärillä olevia tutkimuksia. Painopiste näissä tutkimuksissa on erityisesti sijoittajan käyttäytymispohjaisissa ilmiöissä, kuten hyötyteorian mallintamisessa ja prospektiteoriassa. Tässä tutkimuksessa testataan seitsemän riippumattoman muuttujan vaikutusta todennäköisyyteen, jolla suoritetaan yksityisen tiedon varassa oleva osakekauppa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että odotettu tuotto ja muiden ihmisten kaupankäynti ovat tilastollisesti merkitsevimmät tekijät sisäpiirin osakekaupankäynnissä.

Vaikka sisäpiirintietoa on tutkittu laajasti, viime aikojen tutkimuksissa ei ole tuotu ilmi selkeästi tekijöitä, jotka vaikuttavat sisäpiirin käyttäytymiseen. Tämä tutkimus pyrkii tuomaan selkeän kuvan laittoman sisäpiirin kaupankäynnin ympärillä olevista seitsemästä tekijästä nykyhetkeen. Tutkimuksen kontribuutiona on myös näiden tekijöiden kriittinen tarkastelu tuottojen näkökulmasta.
Avainsanat:
Sisäpiirintieto, markkinatehokkuus, osakemarkkinat, hyötyteoria
© Tritonia 2014-2019