Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Luomansuu, Jaana

Kuluttajamyyjät hinnoittelijoina verkkokirpputoreilla - Laadullinen tutkimus lastentuotteiden hinnoitteluperusteista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
128
Hermeneuttisen tutkimuksen avulla pyrittiin rakentamaan kuva kuluttajamyyjistä hinnoittelijoina verkkokirpputoreilla. Tutkimuksen kautta lisättiin ymmärrystä erityisesti lastentuotteiden hinnoitteluperusteista kirpputorimyyjien kokemuksia ja näkemyksiä erittelemällä. Erilaiset kirpputorimyyjien toimintatavat ja taktiikat pyrittiin löytämään käytäntöjen takaa eli tulkitsemaan toteutuskeinoista, miten kirpputorimyyjät toimivat verkkokirpputoreilla.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu hinnoittelun kirjallisuudesta, jota sovelletaan kuluttajien väliseen verkkokaupankäyntiin. Tarkasteltaessa kokonaisvaltaisesti kirpputorimyyjän hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä, kirjallisuudesta nousevia hinnoitteluperusteita haastavat niin myytävän tuotteen, myyjän kuin myyntikanavankin ominaisuudet. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa käytettiin laadullista tutkimusotetta ja aineiston kerääminen toteutettiin kymmenen teemahaastattelun avulla. Vaasan alueen FB-muksukirppis ja Tori.fi olivat tutkimukseen valitut myyntikanavat. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia, jolloin päättely tapahtui vuoroin käytännön, vuoroin teorian tasolla.

Sisällönanalyysin tuloksena muodostuneiden teemojen avulla vastattiin tutkimuksen tavoitteisiin. Aineistosta etsittiin perusteluja sille, miten kirpputorimyyjät perustelivat omaa ajatteluansa hinnoittelusta. Kirpputorimyyjän hinnoittelun lähtökohtana voivat toimia tuotteen ominaisuudet, kustannukset, kilpailijat sekä asiakkaat. Hinnoittelu voi perustua yhden tai useamman hinnoitteluperusteen samanaikaiseen käyttöön, riippuen kirpputorimyyjän motiiveista ja myynnin tavoitteista. Käytettävät hinnoitteluperusteet voivat vaihdella myös tuotekohtaisesti. Erityisesti merkkituotteet voidaan hinnoitella tavanomaisista tuotteista poiketen ja hinnan maksimoinnissa voidaan hyödyntää alueellisten ja yleisverkkokirpputorien sijaan maanlaajuisia ja merkkikohtaisia verkkokirpputoreja. Hinnoittelun päätöksenteko sisältää perushinnan ja hintamuutosten harkitsemisen, mutta hinnoitteluun liittyy joukko erilaisia huomioonotettavia tekijöitä, joiden johdosta kuluttajamyyjien hinnoittelu ei ole vain jonkin matemaattisen kaavan käyttöä vaan merkitystä on myös hinnoittelun psykologisilla ja käytännön sanelemilla asioilla.
Avainsanat:
Verkkokirpputori, kuluttajien välinen verkkokaupankäynti, kuluttajien välinen hinnoittelu, hinnoittelustrategia, hinnoitteluperuste
© Tritonia 2014-2019