Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Mäkelä, Pekka

Julkishallinnon verkkopalveluiden saavutettavuus – tapaustutkimus Pohjan- maan kuntien verkkosivuista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teemu Mäenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietoliikennetekniikka
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Tämä tutkimus käsittelee julkishallinnon verkkopalveluiden saavutettavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä vaatimukset näiden saavutettavuuteen on asetettu ja kuinka hyvin olemassa olevat sivustot toteuttavat vaatimuksia. Tutkimuksessa analysoidaan toteutettuja verkkosivuja ja tarkastellaan vastaavatko ne säädöksiä saavutettavuuden osalta. Lisäksi pyritään löytämään mahdollisia kehityskohteita ja tekemään ehdotuksia saavutettavuuden parantamiseksi verkkosivustoilla. Suoritettava analyysi rajataan käsittelemään Pohjanmaan kuntien verkkosivuja.

Työn toteutus jakautuu neljään pääosioon. Ensimmäisessä osiossa määritellään mitä saavutettavuus on ja kerrotaan mitä hyötyä hyvästä saavutettavuudesta on. Toisessa osassa tarkastellaan kuntien verkkopalveluita ja niitä koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia. Kolmas osio koostuu saavutettavuuden arviointimenetelmien esittelystä ja analysoinnista. Viimeisessä osiossa esitellään tehty Pohjanmaan kuntien verkkosivujen saavutettavuustutkimus ja tehdään analyysin pohjalta johtopäätöksiä verkkosivustojen tilanteesta.

Analyysin lopputuloksena saatiin kattava kuva saavutettavuuden nykytilasta tutkitulla sivuilla. Sivustojen saavutettavuudessa havaittiin merkittäviä puutteita. Yksikään sivusto ei toteuttanut täysin niille asetettuja vaatimuksia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että yleisimmät saavutettavuusongelmat toistuvat lähes kaikilla sivustoilla.

Keskeisin kehitysehdotus saavutettavuuden parantamiseksi on että olemassa olevia saavutettavuusvaatimuksia tulisi noudattaa paremmin. Tässä tutkimuksessa esitelty EU:n direktiiviehdotus julkishallinnon verkkopalveluiden saavutettavuudesta voi parantaa voimaan tultuaan ja toteutuessaan tilannetta merkittävästi, koska se määrittelee lakisääteiset saavutettavuus vaatimukset julkishallinnon verkkosivuille.
Avainsanat:
Saavutettavuus, verkkopalvelut, julkishallinto, Pohjanmaan kuntien verkkosivustot, saavutettavuuden arviointi
© Tritonia 2014-2019