Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Lepistö, Kaisu

Sijoitusvakuutukset verosuunnittelussa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
115
Sijoitusvakuutuksien suosio on kasvanut merkittävästä 2000-luvulla. Taustalla vaikuttaa tuotekehityksen takia jatkuva muutospaine lainsäädännössä, joka on jäänyt jopa tuote-kehityksen jälkeen. Lainsäädäntö on paikoittain tulkinnanvarainen ja aiheuttaa siten epä-varmuutta. Tutkielman taustalla vaikuttaa lainsäädännön puutteellisuus ja kuinka tämä vaikuttaa sijoitusvakuutuksiin, joka mahdollistaa siten yhä monimutkaisempia sijoitus-tuotteiden pääsyn markkinoille. Kasvava kansainvälistyminen ja EU ovat avanneet ovet myös ulkomaisille sijoitusmarkkinoille, jolloin tarkasteluun astuu myös kansainvälinen vero-oikeus ja verosopimukset.

Kaikki edellä mainitut vähentävät valtiovallan mahdollisuutta puuttua sijoitusmaailmaan ja siten verottaa sen tuottoja. Suomessa toiminta on tarkkaan säänneltyä, erityisesti sijoi-tusvakuutuksien osalta. Kasvavien markkinoiden ja uusien tuotteiden lisääntyminen ovat osoittaneet lainsäädännössä puutteita. Lainsäädännön ollessa tulkinnanvarainen korostuu sen soveltamisriski ja ns. harmaalla alueella liikkuminen on lisääntynyt.

Sijoituspäätös muodostuu monen yksittäisen näkökulman kautta, joista verotus on yksi. Tutkielman tavoitteena on tarkastella sijoitusvakuutuksien kannattavuutta ja niiden eri-tyisominaisuuksia muuhun sijoitustoimintaan nähden. Tavoitteena on tarkastella eri sijoi-tusvakuutuskohteiden verokohtelua sekä kannattavuutta tuotto-osuuden, verojen ja muiden erityisominaisuuksien kautta.

Tutkielmassa keskistytään tarkastelemaan sijoittamista yksityisen sijoittajan näkökulmas-ta. Pyritään selvittämään eri veroseuraamuksia sekä mahdollisia verosuunnittelullisia mahdollisuuksia, myös perintö- ja lahjaverotuksessa. Avataan keskeisten käsitteiden merkitystä, luoden siten teoreettinen pohja tutkielmalle. Tavoitteena on keskittyä tarkas-telussa sijoitusvakuutuksen verokohteluun sekä sen kannattavuuteen muuhun sijoitus-toimintaan verrattuna.
Avainsanat:
Sijoitusvakuutus, verosuunnittelu, vakuutus, henkivakuutus, eläkevakuutus
© Tritonia 2014-2019