Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Juusela, Teresa

Kielikukkasten poimintaa. Lehtiotsikoissa esiintyvien kielikukkasten semanttinen tarkastelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Suomi toisena kotimaisena kielenä
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
I denna avhandling undersöker jag mångtydiga tidningsrubriker i dagstidningar, veckotidningar och tidsskrifter. Jag utgår från tanken, att tidningsrubrikerna kan vara mångtydiga på lexikal-semantisk nivå eller på syntaktisk-semantisk nivå. Vidare har jag utvecklat indelningen av tidningsrubrikerna genom att analysera ifall de mångtydiga tidningsrubrikerna verkar medvetet skapade eller om de har blivit till utav misstag. Största delen, 86 %, av de mångtydiga rubrikerna förekommer i dagstidningar.

Det finns flera olika orsaker till att rubriker blir mångtydiga. De mest typiska orsakerna är att ordföljden eller ordböjningen är fel. Eftersom journalister formulerar sina rubriker enligt vissa kriterier för längden, innebär det att de måste försöka få in så mycket information som möjligt på litet utrymme. Det leder till att vissa ord måste plockas bort eller ersättas med ord som är kortare synonymer. Detta kan leda till rubrikerna blir mångtydiga.

Enligt forskningsresultatet förekommer mångtydiga tidningsrubriker mest på lexikal-semantisk nivå. Synonymer, homonymer och polysemer utgör största delen av de lexikalisk-semantiskt mångtydiga rubrikerna. Ordpar som bildats ur samma utgångspunkter står för den näst största delen. Av de lexikal-semantiska mångtydiga rubrikerna verkar största delen ha kommit till utav misstag.

I de syntaktisk-semantiska mångtydiga rubrikerna, verkar alla ha tillkommit av misstag. Ordföljden är stor orsak till att rubrikerna kan misstolkas i de syntaktisk-semantiska rubrikerna. Den andra stora orsaken till att rubrikerna kan misstolkas är att syftningarna blivit fel.
Avainsanat:
otsikot, leksikaalinen semantiikka, syntaktinen semantiikka, monitulkintaisuus, kielikukkaset
© Tritonia 2014-2019