Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vähätalo, Johannes

YRITYSTEN KOHTAAMAT HAASTEET DISRUPTIIVISTEN INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMISESSÄ SEKÄ NIIHIN VASTAAMINEN – CASE TUTKIMUS

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jussi Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Suomessa on viimeaikoina puhuttu paljon innovatiivisuuden kasvattamisesta yrityksissä ja kuinka disruptiivisia innovaatioita tarvittaisiin uusien menestystarinoiden syntymiseksi. Tämän työn tarkoituksena onkin tutkia disruptiivisien innovaatioiden kehittämiseen liittyviä haasteita sekä miten niistä voidaan mahdollisesti selviytyä. Disruptiivisiin innovaatioihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja haasteita, ja juuri tämän takia onkin mielenkiintoista ja tärkeää selvittää voitaisiinko näihin asioihin varautua etukäteen paremmin tai miten niitä voitaisiin mahdollisesti välttää.

Ennen varsinaisen kyselyn suorittamista pohjaksi kerättiin teoriakirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista aikaisempia tutkimustuloksia kyseisestä aiheesta. Näiden pohjalta muodostettiin käsitys yleisistä haasteista joita disruptiivisiin innovaatioihin liittyy ja mitä disruptiiviselta yritykseltä yleisesti vaaditaan.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin useamman kohteen tapaustutkimus. Kohteeksi valittiin neljä Suomessa toimivaa disruptiviisia innovaatioita kehittänyttä yritystä, joita pyydettiin vastaamaan annettuun kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeessa yritykset arvioivat kokemiaan haasteita oman innovaationsa kehitystyössä ja selvittivät mitkä asiat olivat olleet haastavimpia ja miten he olivat haasteista selviytyneet.

Saatujen tulosten pohjalta voitiin huomata, että haasteet vaihtelevat merkittävästikin esimerkiksi toimialasta ja itse innovaatiosta riippuen. Yleisimmät haasteet liittyivät riittävien resurssien saamiseen sekä niiden jakamiseen, oikean ajoituksen löytämiseen, tulevaisuuden arvioimiseen ja näkemiseen sekä perusosaamisen laatuun. Haasteista selvittiin yleensä kovalla työllä, rohkeudella, mukautumiskyvyllä, kyseenalaistamisella sekä markkinoille riittävän aikaisessa vaiheessa menemisellä.
Avainsanat:
innovaatio, disruptiivinen, haaste, tuotekehitys
© Tritonia 2014-2019