Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rastas, Tanja

Organisaatiokulttuurin vaikutus suorituskyvyn mittareiden käyttöön − Kyselytutkimus pienille ja keskisuurille teollisuusalan yrityksille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen/Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Tutkielmassa tarkastellaan organisaatiokulttuuria, ja sen vaikutusta suorituskyvyn mittareiden käyttöön suomalaisissa pienissä ja keskisuurissa teollisuusalan yrityksissä. Organisaatiokulttuureissa voidaan tunnistaa kilpailevien arvojen mallin mukaan joustavia ja kontrolloivia arvoja. Joustavat arvot viittaavat avoimuuteen ja muutokseen, kun taas kontrolloivat arvot korostavat säännönmukaisuutta ja vakautta. Suorituskyvyn mittareiden tulisi sopia organisaation olosuhteisiin ja ympäristöön, jotta niistä hyödytään mahdollisimman paljon.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kontingenssiteorian pohjalta, miten organisaatiokulttuurin kilpailevat arvot vaikuttavat suorituskyvyn mittareiden käyttötarkoitukseen sekä mittariston monipuolisuuteen eli siihen, kuinka laaja valikoima yrityksellä on rahamääräisiä ja ei-rahamääräisiä mittareita käytössään. Käyttötarkoitukset on luokiteltu tässä tutkielmassa monitorointiin, huomion keskittämiseen, strategiseen päätöksentekoon ja perusteluun. Kontingenssitekijöistä tähän tutkielmaan on valittu organisaatiokulttuuri sekä kontrollimuuttujiksi toimintaympäristön epävarmuus, yrityksen koko ja strategia.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 550 suomalaiseen teollisuusalan yritykseen, jotka työllistävät 10−249 henkilöä. Vastauksia saatiin 66 kappaletta. Tilastollisena menetelmänä käytettiin PLS-menetelmää, joka soveltuu hyvin pienten aineistojen analysointiin. Analysointi toteutettiin SmartPLS-ohjelmiston avulla.

Tutkimustulosten mukaan joustavat organisaatiot käyttävät suorituskyvyn mittareita enemmän huomion keskittämiseen ja strategiseen päätöksentekoon kuin kontrolloivat organisaatiot. Tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys havaittiin myös huomion keskittämisen ja mittariston monipuolisuuden välillä. Organisaation arvojen ei havaittu vaikuttavan suoraan suorituskykymittariston laajuuteen, mutta epäsuoraa vaikutusta havaittiin mittareiden käytön kautta.
Avainsanat:
organisaatiokulttuuri, suorituskyvyn mittaus, PLS
© Tritonia 2014-2019