Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heikkilä, Tony

Avainhenkilöiden sitouttaminen yritysfuusiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
121
Tutkielmaa ohjaa kaksi keskeistä näkemystä. Ensinnäkin tutkimuskirjallisuus ei ole kyennyt vieläkään täysin ymmärtämään niitä tekijöitä ja mekanismeja, jotka vaikuttavat yritysfuusioiden onnistumisedellytysten taustalla. Toiseksi tutkimukset ovat kerta toisensa jälkeen raportoineet tavanomaista suuremmista avainhenkilöiden vaihtuvuusluvuista fuusiotilanteissa, jotka kertovat siitä, etteivät yritykset ole joko kyenneet vastaamaan oikealla tavalla avainhenkilöiden sitouttamiseen tai halunneet kiinnittää siihen huomiota.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka kohdeyrityksen avainhenkilöt kyetään sitouttamaan ostajayritykseen fuusiotilanteessa. Pääongelmaan haetaan vastauksia kolmella alakysymyksellä: 1) minkälainen on avainhenkilöiden kokema fuusioprosessi, 2) mitkä välittävät tekijät heijastelevat avainhenkilöiden sitoutumiseen yritysfuusiossa sekä 3) millaisilla henkilöstöjohtamisen ydintoiminnoilla voidaan tukea ja edistää avainhenkilöiden sitoutumista fuusioprosessin aikana.

Tutkielmassa sitoutumista tarkastellaan organisaatiositoutumisen ja psykologisen sopimuksen teorioiden kautta. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään aikaisempaa yrityskauppa- ja fuusiotutkimusta sekä henkilöstöjohtamisen näkökulmia. Tutkielma edustaa laadullista tapaustutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun keinoin ja analyysi toteutettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen.

Tulosten perusteella voitiin havaita, että avainhenkilöt kokevat yritysfuusion monella eri tavalla. Lisäksi avainhenkilöitä sitouttavat monet eri asiat ja tekijät. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että ostajayrityksen on tunnettava kohdeyrityksen henkilöstö mahdollisimman hyvin, jotta toimenpiteet kyetään kohdistamaan yksilöllisten preferenssien mukaisesti. Tulosten valossa avainhenkilöiden sitoutumista voidaan edistää avoimella, rehellisellä ja vuorovaikutteisella viestinnällä, organisaation tarjoamalla tuella sekä esimiesten näkyvällä panoksella ja ammattimaisella johtamisella. Keskeinen johtopäätös on se, ettei muutosta ja sitoutumista tapahdu oikeaan suuntaan, ellei fuusiotilanteessa oteta huomioon inhimillis-kulttuurisia tekijöitä ja ellei ostajayrityksen ylin johto ymmärrä yritysfuusion sisäistä muutosdynamiikkaa.
Avainsanat:
yritysfuusio, avainhenkilö, sitouttaminen, henkilöstöjohtaminen, psykologinen sopimus, organisaatiositoutuminen
© Tritonia 2014-2019