Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Eskola, Emmi

“Continue Reading”. Where and Why English Is Used On the Front Pages of 20 Most Subscribed Finnish Lifestyle Blogs

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Tiusanen, Kristiina Abdallah
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
88
Informaatioyhteiskunta on muuttanut ihmisten tapoja ja käsityksiä kommunikoida niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Internetin ansiosta kommunikointi ja informaation haku on helppoa missä ja milloin tahansa. Kommunikointitapojen ja – kanavien muuttuessa myös niissä käytettyä kieltä sekä uusia genrejä ja tekstityyppejä on tarpeen tutkia. Sen lisäksi, kun palvelut siirtyvät yhä etenevässä määrin internetiin, on myös tärkeää tarkastella verkkosivustojen kielellistä rakennetta ja erityisesti maailman lingua francan, englannin kielen, käyttöä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin ja vertailtiin englannin kielen käyttöä 20 tilatuimman suomalaisen lifestyle-blogin etusivuilla. Blogien etusivujen englannin ja suomen kielen esiintyvyyksiä analysoitiin muodostettujen kriteerien avulla. Kriteerit perustuivat omiin kokemuksiini blogien käyttäjänä ja entisenä bloggaajana. Täten tutkimus on uusi lajissaan yhdistäessään heuristisen analyysin, asiantuntija-analyysin sekä käytettävyyden blogien vieraan kielen käytön tutkimiseen. Uutta on myös blogien lukijoihin viittaaminen ”käyttäjinä”. Nykyiset ja tulevat bloggaajat voivat hyväksikäyttää tätä tutkimusta käyttäjiensä ja heidän tarpeiden ja toiveiden, sekä itsensä identifioimiseen bloggaajina tämänhetkisessä blogosfäärissä. Identifioinnin apuna on käytetty käytettävyystutkimuksesta tuttua persoonaa. Tutkimuskysymyksiksi nousivat seuraavat: Miten englannin kieltä käytetään suomalaisissa lifestyle-blogeissa? Miksi englannin kieltä käytetään suomalaisissa lifestyle-blogeissa? Tutkimuksen ennakko-oletuksena oli, että nykyinen informaatioyhteiskunta, englannin kielen asema Suomessa virallisena lingua francana sekä suomen kielen pieni puhujakunta vaikuttavat englannin kielen laajaan käyttöön myös blogeissa. Bloggaajan ammattinimikkeen syntymisen myötä ja blogien suuren määrän vuoksi bloggaajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita käyttäjistään ja heidän viihtymisestään blogeissaan.
Avainsanat:
blog, blogger, English, expert evaluation, heuristic analysis, lingua franca, persona, UCT
© Tritonia 2014-2019