Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Lamminen, Anni

Persoonallisuus konfliktitilanteen kohtaamisessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Joutuessamme esimerkiksi erimielisyyden vuoksi toisen henkilön kanssa konfliktiin, käyttäydymme omalla, tietyllä tavallamme. Olemme ehkä huomanneet, että toiset rea-goivat konfliktitilanteessa aivan eri tavalla. Reaktiomme ovat näin ollen pitkälti yksilöl-lisiä. Yksilöllisyyttä puolestaan on mielekästä mitata persoonallisuuden avulla. Tästä ajatuksesta kumpuaa myös tämän tutkielman tavoite selvittää, kuinka persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten kohtaamme konfliktitilanteen.

Konfliktit tulevat esiin kaikenlaisissa ihmissuhteissa. Konflikteille on lukemattomia erilaisia syitä, kuten on myös määritelmiä ja jaotteluitakin. Tässä tutkielmassa käydään läpi joitakin konfliktin määritelmiä ja jaotteluita sekä tarkastellaan työyhteisössä esiin-tyviä konflikteja. Konfliktin kohtaamista lähestytään Thomas-Kilmann -konfliktimallin (TKI) avulla. Sen mukaan konfliktin voi kohdata viidellä eri tavalla. Mallin mukaan konfliktin kohtaamisen tapoja voi harjoitella, mutta luonnostaan meillä jokaisella nou-see tietty kohtaamistapa useimmiten pintaan.

Myers-Briggs –tyyppi-indikaattorin (MBTI) on maailmanlaajuisesti tunnettu persoonal-lisuuden mittari ja sitä on käytetty myös tässä tutkimuksessa mittaamaan persoonalli-suutta. MBTI jakaa persoonallisuudet 16 toisistaan eroavaan tyyppiin. Tyypit perustuvat neljään preferenssipariin, jotka mittaavat henkilön energian suuntaamista, tiedon han-kintaa, päätöksentekotapoja sekä elämäntyyliä.

TKI :n ja MBTI :n välistä yhteyttä tutkittiin kvantitatiivisin menetelmin. Aineisto koos-tui 85 havainnosta, jotka kerättiin opiskelijoilta tietyillä yliopistotason kursseilla. Ai-neiston käsittelyssä käytettiin ristiintaulukointia sekä riippuvuuden analyysia yhteyden selvittämiseksi. Tutkimuksessa löytyi joitakin selkeitä yhteyksiä persoonallisuuden ja konfliktin kohtaamisen välillä. Erityisesti konfliktin kohtaamisen tavoista kilpailuun ja mukautumiseen tutkimuksen mukaan vaikuttaa ajattelevan ja tuntevan preferenssipari sekä kognitiiviset tyylit. Myös muihin konfliktin kohtaamisen tapoihin löytyi yhteyksiä persoonallisuuden mittareista, mutta painotukset eivät olleet aivan yhtä merkittäviä.
Avainsanat:
Persoonallisuus, MBTI, konfliktit, Thomas-Kilmann -konfliktimalli
© Tritonia 2014-2019