Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nuuros, Vihtor

Likviditeettisääntelyn vaikutukset suomalaiseen pankkitoimintaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Laitinen Erkki
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin myötä pankkisääntelyyn on tuotu uutena elementtinä likviditeettisääntely. Tämä tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella likviditeettisääntelyn vaikutuksia suomalaiseen pankkitoimintaan. Vaikutuksia tarkastellaan kannattavuuden ja taserakenteen kautta. Tutkimuksen tuloksien avulla on tarkoitus vastata kysymykseen, kuinka merkittäviä likviditeettisääntelyn vaikutukset ovat.

Tutkimuksen aineisto sisältää tietoja 30 eri pankista vuosien 2010 ja 2014 väliseltä ajalta. Havaintoja saatiin yhteensä 62 kappaletta. Aineisto on siis epätasapainossa oleva paneeliaineisto. Aineisto kerättiin käyttämällä Bank Scope -tietokantaa. Muuttujina tutkimuksessa käytetään likviditeettisuhdetta, kokonaispääoman tuottoprosenttia, pankkien välisten talletusten suhdetta ja pankin hallussa olevien valtion joukkovelkakirjojen määrän suhdetta kokonaisvaroihin. Tutkimuksessa käytetään myös kontrollimuuttujia kuten kokoa.

Tutkimuksessa käytetään korrelaatioanalyysia ja regressioanalyysia. Näillä pyritään selvittämään riippuvuuksia likviditeettisääntelyn ja muiden tunnuslukujen välillä.

Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan sanoa, että likviditeettisääntelyllä on ollut vaikutusta suomalaisiin pankkeihin. Se on vaikuttanut negatiivisesti pankkien kannattavuuteen ja lisännyt pankkien taseessa olevien valtion joukkovelkakirjojen määrää. Tutkimuksen yllättävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että likviditeettisääntely näyttää lisänneen pankkien välisten talletusten määrää. Tämä on ristiriidassa aikaisempiin tutkimuksiin, jotka on tehty muualla kuin Suomessa. Tulosta saattaa kuitenkin selittää käytetty estimaatti likviditeettisääntelystä ja pieni aineiston koko.
Avainsanat:
Likviditeettisääntely, pankkitoiminta, Liquidity Coverage Ratio, kannattavuus, taserakenne
© Tritonia 2014-2019