Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Avovaara, Marja-Riitta

KVALIFIKAATION JA KOMPETENSSIN MUODOSTAMA AMMATTITAITO -ohjaajien osaaminen, ammattitaito ja kokemuksia kehitysvammatyössä Eteva kuntayhtymän maatila-asumisyksiköissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vartiainen Pirkko
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Kehitysvammaisten asumispalvelut ja asiakaslähtöinen toiminta kehittyy koko ajan. Työelämä asettaa kehittämispaineita sekä asiakkaiden tarpeiden muuttuminen asiakaslähtöisempään toimintaan ovat johtaneet siihen, että eri kehitysvamma-alan organisaatiot tarvitsevat uutta osaamista ja ammattitaitoa työntekijöiltä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää ohjaajien valmiuksia, kykyjä, ominaisuuksia ja ammattitaitoa sekä kokemuksia työskentelystä Eteva kuntayhtymän maatila-asumisyksiköissä ohjaajien itsensä kokemana. Tutkimusotteeksi valittiin laadullinen lähestymistapa.

Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa kuvataan käsitteitä kvalifikaatio, kompetenssi ja ammattitaito, joilla viitataan työntekijän osaamiseen. Kvalifikaatio painottuu ohjaajan pätevyyteen ja ammattitaito vaatimuksiin. Ammatillinen kompetenssi nähdään siten, että ohjaaja suoriutuu työtehtävien vaatimuksista. Ammattitaito on ohjaajan kyvykkyyttä, joka toteutuu työsuorituksessa.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kvalifikaation ja kompetenssin muodostama ammattitaito ja kokemukset kehitysvammatyössä näkyvät ohjaajilla Eteva kuntayhtymän maatila-asumisyksikössä vahvana ammatillisena osaamisena ja ammattitaitona. Kvalifikaatio toteutuu käytännön työssä, jossa maatila-asumisympäristö on asettanut tietyt vaatimukset ohjaajien työskentelylle. Ohjaajilla on opinnoilla saadut tiedot ja taidot, jotka ovat antaneet pätevyyden ohjaajan tehtävään. Kun tiedot ja taidot sekä maatila-asumisympäristön työlle asettamat vaatimukset kohtaavat, niin ohjaajien ammattitaito näkyy tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella valmiuksina ja kyvykkyytenä, joka toteutuu ammattitaitona asiakastyössä maatila-asumisyksikössä.

Tutkimuksen mukaan maatila-asumisyksikön ohjaajilla on ainutlaatuinen työskentely ja vaikutusmahdollisuus kehittää asiakastyötä, työyhteisöä ja toimintamalleja. Ohjaajat ovat koulutukseltaan, kokemukseltaan ja persoonallisuudeltaan erilaisia ja osittain tästä johtuen heillä on tietoisesti tai tiedostamattaan käytössään luovuutta, joka mahdollistaa työn laajemman kehittämisen. Tällä tutkimuksella saatu tieto vahvistaa, että maatila-asumisyksiköihin on hakeutunut hyvin samoilla valmiuksilla ja ominaisuuksilla varustettuja ohjaajia, joiden ammattitaito ja osaaminen todentuvat kehitysvammaisten asiakastyössä maatiloilla.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ohjaajien ammatillisen osaamisen sisällön parantamisessa kehitysvammaisten maatila-asumisyksiköissä Eteva kuntayhtymässä sekä myös löytää keinoja onnistuneelle ohjaajien rekrytointiprosessille.
Avainsanat:
Kvalifikaatio, kompetenssi, ammattitaito ja kokemus
© Tritonia 2014-2019